پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (6), شماره (21), سال (2016-2) , صفحات (83-96)

عنوان : ( علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران )

نویسندگان: جلیل قصابی گزکوه , هادی وکیلی , ابوالفضل اسکندری فاروجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه‌طلبی ارضی دولت روسیه از ابتدای قرن 13ق./ 19م. در سرزمین‌های شمال ایران شروع گردید. روس‌ها با معاهده آخال توسعه طلبی ارضی را در مناطق شمالی ایران دنبال می‌کردند. معاهده آخال در 22محرم1299ه.ق/ 14دسامبر1881م. برای تعیین مرزهای ایران و روسیه در مناطق ترکمن‌نشین شمال شرق دریای مازندران میان سعیدخان موتمن‌الملک، وزیر خارجه ایران و ایوان زینیوف، وزیرمختار روسیه در تهران امضاء شد. بر اساس معاهده آخال، مرزهای جنوبی روسیه تا سرحدات کنونی ایران گسترده می‌شد؛ اما تعیین و تحدید دقیق خطوط مرزی بین دو کشور تا سال 1333ش. حل‌نشده باقی ماند. از جمله مناطقِ مهمی که موضوع آن بیش از هفت دهه بخشی از مناسبات ایران و روسیه را به خود اختصاص داد، مسئله قریه فیروزه بود که از نظر موقعیت نظامی و ژئوپلتیک و منابع آبی، منطقه مهمی محسوب می‌شد. با وجود اهمیت ژئوپلتیکی قریه فیروزه چندین عهد‌‌‌نامه و قرارداد بین ایران و روسیه منعقد گردید که مالکیت آن به طور متناوب و به شکل صوری دست به دست می‌گشت؛ اما در عمل قریه فیروزه هیچ‌گاه بعد از معاهده آخال تحت تصرف ایران نبود. پژوهش حاضر می‌کوشد به روش پژوهش کتابخانه‌ای و اسنادی، علل جدایی قریه فیروزه را که به ناکارآمدی رهبران سیاسی، ضعف بنیه اقتصادی، نظامی، سیاسی دولت ایران اشاره دارد، بررسی و پیامدهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و جمعیتی آن را مورد ارزیابی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, روابط ایران و روسیه, قرارداد آخال, قریه فیروزه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072303,
author = {قصابی گزکوه, جلیل and وکیلی, هادی and ابوالفضل اسکندری فاروجی},
title = {علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2016},
volume = {6},
number = {21},
month = {February},
issn = {2251-6131},
pages = {83--96},
numpages = {13},
keywords = {روابط ایران و روسیه، قرارداد آخال، قریه فیروزه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران
%A قصابی گزکوه, جلیل
%A وکیلی, هادی
%A ابوالفضل اسکندری فاروجی
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2016

[Download]