مطالعات انقلاب اسلامی, دوره (15), شماره (52), سال (2018-6) , صفحات (75-96)

عنوان : ( تاریخ نگاری انقلاب اسلامی؛ ضرورت ها و بایستگی ها )

نویسندگان: ابوالفضل اسکندری فاروجی , اصغر منتظر قایم , علی اکبر کجباف , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انقلاب اسلامی ایران از مهم ترین رویدادهای اواخر قرن بیستم در جهان، دگرگونی های گسترده ای را در حوزه های سیاسی و اجتماعی ایران به همراه داشته است. تاریخ نگاری نیز از این دگرگونی ها بی نصیب نماند. تاریخ نگاری امری مهم، پیچیده و حاصل تعامل آگاهانه ذهن مورخ با واقعه تاریخی است و در هر عصری برخاسته از اندیشه ها و گفتمان های نسل معاصر خود است که در پرتو آن، دوره های تاریخ نگاری متفاوتی شکل گرفته اند. چنان که نمی توان پذیرفت تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در سبک، روش و نگرش، ادامه تاریخ نگاری عصر پهلوی باشد. آنچه در تاریخ نگاری اهمیت دارد، شناخت روند رخداد تاریخی، نگرش و تفکر مورخ، پیرامون آن است. به این خاطر مورخان در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی و تحلیل رخدادهای تاریخی ضروری است بر مقدمات و بایسته هایی در این امر توجه نمایند تا زمینه های شکل گیری تاریخ نگاری جامع و مستندی را فراهم سازند. در این پژوهش سعی شده است ضمن اشاره به سیر تکوین تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، با روشی تحلیلی و مسئله محور، مهم ترین ضرورت ها، بایستگی ها و آسیب های تاریخ نگاری نقد و بررسی شود.

کلمات کلیدی

, انقلاب اسلامی, تاریخ نگاری, تاریخ شفاهی, سندپژوهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072307,
author = {ابوالفضل اسکندری فاروجی and اصغر منتظر قایم and علی اکبر کجباف and وکیلی, هادی},
title = {تاریخ نگاری انقلاب اسلامی؛ ضرورت ها و بایستگی ها},
journal = {مطالعات انقلاب اسلامی},
year = {2018},
volume = {15},
number = {52},
month = {June},
issn = {2008-5834},
pages = {75--96},
numpages = {21},
keywords = {انقلاب اسلامی، تاریخ نگاری، تاریخ شفاهی، سندپژوهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخ نگاری انقلاب اسلامی؛ ضرورت ها و بایستگی ها
%A ابوالفضل اسکندری فاروجی
%A اصغر منتظر قایم
%A علی اکبر کجباف
%A وکیلی, هادی
%J مطالعات انقلاب اسلامی
%@ 2008-5834
%D 2018

[Download]