نقد ادبی, دوره (10), شماره (40), سال (2018-1) , صفحات (41-66)

عنوان : ( شناخت‌گرایی ادبی و پیوند میان ارزش شناختی و ارزش ادبی )

نویسندگان: امید همدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنتی در نقد و نظریۀ ادبی و نیز در بحث‌های فلسفۀ ادبیات معاصر وجود دارد که قائل به افتراق میان ارزش زیبایی‌شناختی آثار ادبی و ارزش شناختی آن‌هاست. بنا به این نظرگاه، حتی اگر اثری برخوردار از ارزش شناختی باشد، این امر چیزی به ارزش ادبی آن اضافه نمی‌کند و از دیگر سو نادرست یا ناموجه بودن نظرگاه‌ها یا چشم‌اندازهای مطرح در اثر ادبی خللی به ارزش زیبایی‌شناختی آن وارد نمی‌کند. در این مقاله به نفع موضع مقابل، یعنی دیدگاه شناخت‌گرایان ادبی، استدلال و سعی شده است با تشبث به آزمایشی فکری و مفهوم جهان‌های ممکن، نشان داده شود که قائل شدن به این افتراق چندان موجه نیست. همچنین برای تقویت جنبۀ اثباتی مقاله در بخش آزمایش فکری، این اندیشه بیان و صورت‌بندی می‌شود که فهم چندصدایی به‌مثابۀ مزیتی زیبایی‌شناختی بدون لحاظ کردن جنبه‌های شناختی آثار ادبی، معنای محصلی ندارد. سپس به استدلال نهادی به‌مثابۀ قوی‌ترین استدلال علیه موضع شناخت‌گرایان ادبی پرداخته شده است و اشکالات جدی آن در چارچوب نظریۀ ادبی و فلسفۀ ادبیات مطرح شده است. ماحصل مقاله موجه داشتن این نظرگاه‌ است که ارزش شناختی بر ارزش زیبایی‌شناختی اثر می‌افزاید و توجه به این امر راه را بر درک دقیق‌تر و جامع‌تری از ارزش آثار ادبی می‌گشاید.

کلمات کلیدی

, ارزش زیبایی‎شناختی, ارزش شناختی, شناخت‌گرایی ادبی, جهان‌های ممکن, چندصدایی, استدلال نهادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072310,
author = {همدانی, امید},
title = {شناخت‌گرایی ادبی و پیوند میان ارزش شناختی و ارزش ادبی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {40},
month = {January},
issn = {2008-0360},
pages = {41--66},
numpages = {25},
keywords = {ارزش زیبایی‎شناختی، ارزش شناختی، شناخت‌گرایی ادبی، جهان‌های ممکن، چندصدایی، استدلال نهادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت‌گرایی ادبی و پیوند میان ارزش شناختی و ارزش ادبی
%A همدانی, امید
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2018

[Download]