پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (403-416)

عنوان : ( بررسی اثر ژن های مرتبط با میتوپروتئوم بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان بوسیله داده RNA-seq )

نویسندگان: سید نادر آلبوشوکه , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا بختیاری زاده , محمدرضا نصیری , سعید اسماعیل خانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی و شناسایی تفاوتهای ژنتیکی و مسیرهای متابولیکی مرتبط با میتوکندری بین توده مرغ بومی اصفهان و یک سوویه جوجه تجاری راس 708 با سرعت رشدهای متفاوت، انجام شد. بدین منظور از روش توالییابی RNA-seq با استفاده از چهار نمونه ماهیچه سوینه 28 روزگی استفاده شد. مقایسه آماری بیان ژنهای توالییابی شده در مرغ بومی و جوجه تجاری، 606 ژن با تفاوت معنیدار را مشخص نمود و از این تعداد 249 ژن در مرغ بومی و 357 ژن در جوجه تجاری افزایش بیان داشتند. بر اساس نتایج بیان ژنها در مرغ بومی، فاکتور رونویسی FoxO3 موجب فعال شدن مسیر آتروفی لیگازهای یوبیکویتینی E3 و افزایش شکست پروتئین و در نتیجه کاهش حجم ماهیچه اسکلتی در مقایسه بوا جوجوه تجواری شوده است. هیپوکسی و تنظیم فرآیند متابولیکی گونههای اکسیژن فعال ) ROS ( از مهمترین فرآیندهای بیولوژیکی فعال در مرغ بومی بودند. بررسی و مقایسه ژنهای مرتبط با پروتئوم میتوکندریایی نشان داد در این مرغ تغییرات معنیداری در بیان بسیاری از پروتئینهای وابسته به رشد و تنظیمکننده رونویسوی وجود دارد. این تغییرات نشاندهنده برنامه سازگاری پیچیدهای است که شکست پروتئین را تسهیل نموده و سوخت گلوکز در ماهیچه را کاهش میدهد. این مسیرهای متابولیسمی در جهت کاستن سطح نیازمندیهای مرغ بومی به گونهای تکامل یافتهاند تا توان این مرغ را در غلبه بر شرایط و تنشهوای محیطی و تحمل کمبودهای غذایی تقویت نمایند.

کلمات کلیدی

, ماهیچه سینه, مرغ بومی, میتوپروتئوم, RNA-Seq
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072319,
author = {سید نادر آلبوشوکه and طهمورث پور, مجتبی and محمدرضا بختیاری زاده and نصیری, محمدرضا and سعید اسماعیل خانیان},
title = {بررسی اثر ژن های مرتبط با میتوپروتئوم بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان بوسیله داده RNA-seq},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2018},
volume = {10},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-3106},
pages = {403--416},
numpages = {13},
keywords = {ماهیچه سینه، مرغ بومی، میتوپروتئوم، RNA-Seq},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ژن های مرتبط با میتوپروتئوم بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان بوسیله داده RNA-seq
%A سید نادر آلبوشوکه
%A طهمورث پور, مجتبی
%A محمدرضا بختیاری زاده
%A نصیری, محمدرضا
%A سعید اسماعیل خانیان
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2018

[Download]