پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (541-552)

عنوان : ( تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فر مهای ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصر فشده RNA-Seq در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داد ههای )

نویسندگان: حمیدرضا ایزدنیا , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا بختیاری زاده , محمدرضا نصیری , سعید اسماعیل خانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفاوت بین مقدار واقعی خوراک مصرف شده با مقدار مورد انتظار آن در هر دام می باشد . انتخاب برای بهبود (RFI) باقیمانده خوراک مصرف شده به دلیل استقلال فنوتیپی آن از وزن متابولیکی بدن و افزایش وزن بدن پیشنهاد شده است . جهت کشف ارتباط بین RFI بازده خوراک دام از طریق ساختار بیان ژن ها و ایزو فرم های مرتبط با آ نها و همچنین نقش تنظیمی آن ها در باقیمانده خوراک مصرف شده در مرغ، پروفایل ترانسکریپ تهای کبد در سن 42 روزگی در دو گروه مرغان بومی اصفهان و مرغان سویه راس مورد بررسی قرار گرفت. باقیمانده خوراک مصرف شده جوجه های بومی اصفهان Cuffdiff (v -11.212±4.435 ) بود. آنالیز تفرقی بیان با استفاده از بسته نرم افزاری ( 2.2.1 g/day) +13.430±5.393 ) و g/day) و سویه راس به ترتیب تعداد 16121 ایزو فرم در مرغ Cuffcompare برای بیش از 45070 ایزو فرم مربوط به 19003 ژن انجام شد. طبقه بندی ایزو فرم های بر اساس نتایج بومی اصفهان کاهش بیان نشان دادند و 28949 ایزو فرم افزایش بیان نشان دادند. از کل ایزو فر مهای شناسایی شده 21081 ایزو فرم جدید بودند . 206 ایزو فرم تغییر بیان یافته بین مرغ سویه راس و مرغ بومی اصفهان شناسایی شد. از بین این ایزو فرم ها، در مرغ بومی اصفهان نسبت به مرغ سویه راس، تعداد 126 ایزو فرم مربوط به 99 ژن کاهش و 80 ایزو فرم مربوط به 55 ژن، افزایش بیان نشان دادند. نتایج تجزیه و تحلیل عملکردی ژن ها نشان داد ایزو فرم های کاهش بیان یافته ی گونه بومی عمدتاً در فرآیندهای زیستی مختلف ازجمله واکن شدهی به استرس، پاسخ به ترکیب حاوی اکسیژن، واکنش دهی به چربی، توسعه ارگان های حیوان، واکنش دهی به مواد مغذی، واکنش دهی به سیتوکین ها ، پاسخ به سطوح تغذیه، فر آیند بیوسنتز مولکول های تکی، فرآیندهای بیوسنتز چربی ها و فرآیندهای تنظیم ارگانیزم های چندگانه نقش داشتند . شناسایی ژن های اختلاف بیان یافته و ایزو DUSP و 16 EGR1 ،IL15 ،RSAD فرم های آن ها بین جوجه های دو نژاد منجر به شناسایی ژن های کاندید مهم برای برنامه های به نژادی، ازجمله 2 شد. این ژن ها می توانند با باقیمانده بالاتر نژاد بومی مرتبط باشند.

کلمات کلیدی

, RNA_Seq , ایزو فرم, باقیمانده خوراک مصرف شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072320,
author = {ایزدنیا, حمیدرضا and طهمورث پور, مجتبی and محمدرضا بختیاری زاده and نصیری, محمدرضا and سعید اسماعیل خانیان},
title = {تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فر مهای ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصر فشده RNA-Seq در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داد ههای},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-3106},
pages = {541--552},
numpages = {11},
keywords = {RNA_Seq ، ایزو فرم، باقیمانده خوراک مصرف شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فر مهای ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصر فشده RNA-Seq در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داد ههای
%A ایزدنیا, حمیدرضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A محمدرضا بختیاری زاده
%A نصیری, محمدرضا
%A سعید اسماعیل خانیان
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2019

[Download]