پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (23), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (121-143)

عنوان : ( تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی )

نویسندگان: فریبا غلامی چهکند , اعظم محمدزاده قصر , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین دینداری، منبع کنترل دانشجویان و نگرش آنان به آیندة شغلی‌شان بود. این پژوهش در زمره پژوهش‌های همبستگی به شمار می‌رود. جامعة آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و نمونه پژوهش با توجه به جدول مورگان، تعداد 375 دانشجو بودند که به شیوه سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامة سنجة دینداری توسلی، پرسشنامه منبع کنترل لونسون و پرسشنامه محقق ساختة نگرش به آینده شغلی بود. یافته‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شد و نتایج نشان داد که نگرش دانشجویان به آیندة شغلی‌شان با میزان دینداری و منبع کنترل درونی همبستگی مثبت و معنادار دارد. همچنین نگرش دانشجویان به آینده شغلی با توجه به دینداری و منبع کنترل پیشبینی‌پذیر است؛ دانشجویانی که دیندارتر و صاحب منبع کنترل درونی بودند، نگرش مثبت‌تری به آینده شغلی داشتند و در نقطه مقابل، نگرش مثبت به آیندة شغلی کمتر مشاهده شد. پیشنهاد می‌شود در برنامه ِدرسی فوقِ برنامة دانشگاه‌ها در خصوص دینداری و اصلاح منبع کنترل دانشجویان برای موفقیت در زندگی به ویژه بحث اشتغال برنامه ریزی صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, دینداری, منبع کنترل, کنترل درونی, کنترل بیرونی, نگرش به آینده شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072324,
author = {غلامی چهکند, فریبا and محمدزاده قصر, اعظم and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2018},
volume = {23},
number = {4},
month = {January},
issn = {1021-5107},
pages = {121--143},
numpages = {22},
keywords = {دینداری، منبع کنترل، کنترل درونی، کنترل بیرونی، نگرش به آینده شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی
%A غلامی چهکند, فریبا
%A محمدزاده قصر, اعظم
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ 1021-5107
%D 2018

[Download]