یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران , 2018-05-08

عنوان : ( طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل )

نویسندگان: رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو دهه اخیر، تحقیقات گستردهای پیرامون توسعه روشهای خودکار ارزیابی خرابیهای روسازی انجام گرفته است. اغلب این روشها بر پایه تکنیکهای بینایی ماشین میباشند. یکی از مهمترین اجزای تشکیلدهنده سیستم بینایی ماشین، فرآیند استخراج ویژگی میباشد. در سالهای اخیر روشهای آنالیز چند دقته همچون تبدیل موجک، ابزار مناسبی جهت تحلیل ویژگیهای بافتی تصویر با سرعت و دقتی قابل قبول، فراهم آورده است. در این پژوهش، از آمارگان مرتبه اول بر پایه هیستوگرام تصویر در حوزه مکان و حوزه تبدیل موجک هار ، به منظور توصیف آماری بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی استفاده گردید. نتایج حاصل از کلاسهبندی تصاویر خرابی بر اساس روش کمینه فاصله ماهالانوبیس، حاکی از آن است که تحلیل آماری بافت خرابیها در حوزه تبدیل موجک هار با دقت طبقهبندی 90 %، عملکرد برتری نسبت به آنالیز مکانی بافت تصاویر در شناسایی و کلاسبندی هوشمند انواع خرابیهای سطح روسازی آسفالتی دارا میباشد.

کلمات کلیدی

, خرابیهای روسازی, تبدیل موجک هار, هیستوگرام, بافت تصویر, کمینه فاصله ماهالانوبیس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072338,
author = {شهابیان مقدم, رضا and صحاف, سیدعلی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and پوررضا, حمیدرضا},
title = {طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل},
booktitle = {یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خرابیهای روسازی، تبدیل موجک هار، هیستوگرام، بافت تصویر، کمینه فاصله ماهالانوبیس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل
%A شهابیان مقدم, رضا
%A صحاف, سیدعلی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A پوررضا, حمیدرضا
%J یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
%D 2018

[Download]