یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران , 2018-05-08

عنوان : ( توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر )

نویسندگان: رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی عملکرد روسازی یکی از مهمترین عناصر سیستمهای مدیریت روسازی جهت تعیین راهکار بهینه عملیات ترمیم و نگهداری راه محسوب میشود. شناسایی خرابیهای سطحی راه جزو مراحل اصلی فرایند ارزیابی روسازی میباشد. در دو دهه اخیر، تحقیقات گستردهای پیرامون توسعه روشهای خودکار، جهت شناسائی خرابیهای روسازی انجام گرفته که اغلب بر پایه فنون پردازش تصویر میباشند. یکی از مهمترین اجزای تشکیل- دهنده سیستمهای بینایی ماشین، فرایند استخراج ویژگی میباشد. در این تحقیق، پس از برداشت تصاویر شش گروه مختلف از خرابیهای سطح روسازی آسفالتی در شرایط کنترل شده، به منظور استخراج ویژگی و آنالیز آماری بافت آنها، از ترکیبی از الگوی باینری محلی تصویر و شاخصهای آماری مرتبه دوم بر پایه ماتریس همرخداد سطوح خاکستری استفاده شده است. نتایج حاصل از کلاسبندی تصاویر خرابی بر اساس روش کمینه فاصله ماهالانوبیس، حاکی از آن است که آمارگان مرتبه دوم مستخرج از الگوی باینری محلی تصویر، با دقت طبقهبندی 90 درصد، عملکرد بسیار خوبی در تشخیص و کلاسبندی خرابیهای روسازی داشته است.

کلمات کلیدی

, خرابیهای روسازی, بافت تصویر, الگوی باینری محلی, ماتریس همرخداد سطوح خاکستری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072339,
author = {شهابیان مقدم, رضا and صحاف, سیدعلی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and پوررضا, حمیدرضا},
title = {توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر},
booktitle = {یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خرابیهای روسازی، بافت تصویر، الگوی باینری محلی، ماتریس همرخداد سطوح خاکستری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر
%A شهابیان مقدم, رضا
%A صحاف, سیدعلی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A پوررضا, حمیدرضا
%J یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
%D 2018

[Download]