دهمین همایش ملی قیر، آسفالت , 2018-11-13

عنوان : ( تاثیر سناریوهای مختلف بارگذاری بر مقاومت به جریان برشی مخلوط های آسفالتی داغ )

نویسندگان: سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی در برابر تغییرشکل های برشی انجام گردید. لذا آزمایش بار فشاری سیکلی تک محوره بر روی نمونه ها اعمال شد. محورهای بار(تک، تاندم و تریدم) و همچنین سرعت وسیله نقلیه به عنوان متغیرهای پژوهش درنظرگرفته شد تا زمان پالس بار متفاوتی را برای هر سناریوی بارگذاری ایجاد نماید. در نهایت با انجام آزمایشات مشاهده گردید که در سرعت های بالا در محورهای چندگانه، تراکم اولیه تاثیر غالب تری نسبته به جریان برش بر مقادیر کرنش ماندگار دارد، در حالی که در محور تک در تمامی سرعت ها، جریان برش غالب است. همچنین نشان داده شده که با افزایش محور بار، مقادیر عدد جریان، عدد شکست،و بازه بین این دو پارامتر کاهش می یابد و این کاهش با افزایش از محور تک به سایر محورها قابل توجه تر است. در تمامی محورها با افزایش سرعت، مقادیر عدد جریان و عدد شکست افزایش می یابد لذا سرعت های بالا از اثرات تخریبی محورهای چندگانه کاسته و باعث استفاده بیشتر از عمر مفید مخلوط آسفالتی و عملکرد مناسب در برابر تغییرشکل های برشی می شود.

کلمات کلیدی

, کرنش ماندگار, بارگذاری سیکلی, الگوهای بارگذاری, عدد جریان, عدد شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072341,
author = {صحاف, سیدعلی and سلیمانی گلسفیدی, سبحان},
title = {تاثیر سناریوهای مختلف بارگذاری بر مقاومت به جریان برشی مخلوط های آسفالتی داغ},
booktitle = {دهمین همایش ملی قیر، آسفالت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کرنش ماندگار، بارگذاری سیکلی، الگوهای بارگذاری، عدد جریان، عدد شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سناریوهای مختلف بارگذاری بر مقاومت به جریان برشی مخلوط های آسفالتی داغ
%A صحاف, سیدعلی
%A سلیمانی گلسفیدی, سبحان
%J دهمین همایش ملی قیر، آسفالت
%D 2018

[Download]