سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت , 2019-01-08

عنوان : ( ارایه یک طرح جدید برای تنظیم تطبیقی زون یک رله دیستانس در خطوط با انشعاب بار جهت پوشش خطاهای اندازه گیری امپدانس )

نویسندگان: سیدمجید هاشمی , جواد ساده , پیمان جعفریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در خطوط سه پایانه به دلیل خطای ایجاد شده در سنجش امپدانس نا شی از جریان شاخه انشعاب، عملکرد رله دیستانس تحت تاثیر قرار میگیرد. در خطوط با انشعاب بار علیرغم اینکه پایانه میانی فاقد منبع تولیدی میباشد اتصال ستاره زمین شده در سمت ترانسفورماتور نصب شده روی انشعاب، جریان خطای اتصال زمین را تحت تاثیر قرار داده و حتی تحت شرایطی که سمت ثانویه HV ترانسفورماتور باز با شد، باعث کاهش برد رله در خطاهای فاز به زمین می شود. در این مقاله عملکرد رله دیستانس برای خطاهای داخلی در خطوط با ان شعاب بار مورد ارزیابی قرار میگیرد. امپدانس ظاهری و خطاهای اندازهگیری رله دی ستانس برای ساختارهای مختلف خطوط با ان شعاب بار نظیر امپدانس منبع، مقاومت خطا، نقطه ان شعاب و ظرفیت تران سفورماتور ان شعابی به ازای بروز خطای تکفاز به زمین مورد ارزیابی قرار گرفته اند. جهت مقای سه نتایج حا صل از روابط تحلیلی با پا سخ رله های دیستانس صنعتی، از مدل ا ستفاده شده ا ست. با توجه به نتایج شبیه سازی، روش حفاظت تطبیقی جهت ا صلاح Digsilent رله دیستانس واقعی در نرم افزار ضریب زون یک ارایه گردیده است. در روش پیشنهادی با ارایه روش جدید محاسبه ضریب زون یک، خطای اندازه گیری رله با توجه به وضعیت در مدار بودن )یا نبودن( ترانسفورماتور انشعابی جبرانسازی شده است. همچنین ارتباط کانال مخابراتی فقط در شرایط قبل از بروز خطا مورد نیاز میباشد که نسبت به روشهای حفاظت دیفرانسیل یا روشهای حفاظت راه دور دارای مزیت میباشد.

کلمات کلیدی

, امپدانس ظاهری, رله دیستانس, خطای اندازه گیری امپدانس , T-OFF خطوط با انشعاب بار, ترانسفورماتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072344,
author = {هاشمی, سیدمجید and ساده, جواد and پیمان جعفریان},
title = {ارایه یک طرح جدید برای تنظیم تطبیقی زون یک رله دیستانس در خطوط با انشعاب بار جهت پوشش خطاهای اندازه گیری امپدانس},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امپدانس ظاهری، رله دیستانس، خطای اندازه گیری امپدانس ،T-OFF خطوط با انشعاب بار، ترانسفورماتور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه یک طرح جدید برای تنظیم تطبیقی زون یک رله دیستانس در خطوط با انشعاب بار جهت پوشش خطاهای اندازه گیری امپدانس
%A هاشمی, سیدمجید
%A ساده, جواد
%A پیمان جعفریان
%J سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت
%D 2019

[Download]