سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت , 2019-01-08

عنوان : ( بررسی تاثیر نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا بر دامنه و فاز جریان اتصال کوتاه در شبکه های حلقوی )

نویسندگان: مصطفی حسین پوربوانلو , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072345,
author = {حسین پوربوانلو, مصطفی and ساده, جواد},
title = {بررسی تاثیر نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا بر دامنه و فاز جریان اتصال کوتاه در شبکه های حلقوی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محدود کننده جریان خطا، دامنه جریان خطا، شبکه حلقوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا بر دامنه و فاز جریان اتصال کوتاه در شبکه های حلقوی
%A حسین پوربوانلو, مصطفی
%A ساده, جواد
%J سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت
%D 2019

[Download]