حسابداری سلامت, دوره (7), شماره (1), سال (2018-8) , صفحات (57-79)

عنوان : ( رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) )

نویسندگان: جواد رجبعلی زاده , رضا حصارزاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بر اساس نظریۀ انگیزش و بهداشتِ روانیِ هرزبرگ، بُعد حقوق و مزایا، عامل کلیدی برای افزایش رضایت شغلی و در نتیجه بهره‌وری سازمان محسوب می‌شود. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش، بررسی سطح رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از موسسات حسابرسی و تاثیرپذیریِ آن از ویژگی‌های روانشناختیِ حسابرسان (یعنی شکاکیت و بی‌طرفی به عنوان ابعادِ غالبِ تردید حرفه‌ای) می‌باشد. روش پژوهش: متغیر وابستۀ پژوهش، سطح رضایت از حقوق و مزایای دریافتی و متغیرهای مستقل اصلی، شکاکیت و بی‌طرفی می‌باشند. شکاکیت با استفاده از معیارِ روتر و بی‌طرفی با استفاده از معیار هارت اندازه‌گیری می-شود. بعلاوه، آزمون فرضیۀ پژوهش، با برازشِ رگرسیون ترتیبی انجام می‌شود. یافته‌ها: نتایج، ضمن آن‌که حاکی از پایین بودن سطح رضایت از حقوق و مزایای دریافتی است، نشان می‌دهد شکاکیت، نسبت به بی‌طرفی، تاثیر بیش‌تری بر کاهش سطح رضایت از حقوق و مزایای دریافتی دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش در کنار یافته‌های سایر پژوهش‌ها که بر اولویت ویژگی بی‌طرفی بر ویژگی شکاکیت تاکید دارند، در مجموع می‌تواند نشان دهد که به جز در موارد خاص، بهتر است در استخدام، آموزش، تعیین بهترین رویه‌ها و ... ویژگی بی‌طرفی در اولویت قرار گیرد.

کلمات کلیدی

بی‌طرفی؛ تردید حرفه‌ای؛ حقوق و مزایای دریافتی؛ شکاکیت؛ مؤسسات حسابرسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072347,
author = {رجبعلی زاده, جواد and حصارزاده, رضا and باقرپور ولاشانی, محمدعلی},
title = {رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس)},
journal = {حسابداری سلامت},
year = {2018},
volume = {7},
number = {1},
month = {August},
issn = {2252-0473},
pages = {57--79},
numpages = {22},
keywords = {بی‌طرفی؛ تردید حرفه‌ای؛ حقوق و مزایای دریافتی؛ شکاکیت؛ مؤسسات حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس)
%A رجبعلی زاده, جواد
%A حصارزاده, رضا
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%J حسابداری سلامت
%@ 2252-0473
%D 2018

[Download]