چشم انداز مدیریت مالی, دوره (8), شماره (23), سال (2018-12) , صفحات (87-103)

عنوان : ( خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری )

نویسندگان: ابوطالب باقری ازغندی , رضا حصارزاده , محمدرضا عباس زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه اخیر، خوانایی متن اطلاعات مالی توجه بسیاری از ناظران بازارهای مالی را به خود جلب نموده است. با این حال، تا کنون پژوهش­های تجربی اندکی به بررسی پیامدهای خوانایی متن اطلاعات مالی پرداخته­اند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ارتباط خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری می باشد. به لحاظ نظری انتظار می­رود، با افزایش خوانایی صورتهای مالی، حساسیت سرمایه­گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری (غیرحسابداری) بیشتر (کمتر) شود. در این پژوهش برای اندازه گیری خوانایی، از شاخص فاگ و برای اندازه گیری حساسیت سرمایه گذران به استفاده از اطلاعات حسابداری، از ضریب واکنش سود استفاده می شود. در مجموع، یافته­های تجربی پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار و معکوس بین خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری می­باشد. همچنین، حساسیت یاد شده برای شرکتهایی که سرمایه گذاران غیرعمده و غیرحرفه ای بیشتری دارند، بالاتر است.

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری, خوانایی, شفافیت, سرمایه گذاران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072348,
author = {باقری ازغندی, ابوطالب and حصارزاده, رضا and عباس زاده, محمدرضا},
title = {خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری},
journal = {چشم انداز مدیریت مالی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {23},
month = {December},
issn = {2251-9882},
pages = {87--103},
numpages = {16},
keywords = {تصمیم گیری، خوانایی، شفافیت، سرمایه گذاران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری
%A باقری ازغندی, ابوطالب
%A حصارزاده, رضا
%A عباس زاده, محمدرضا
%J چشم انداز مدیریت مالی
%@ 2251-9882
%D 2018

[Download]