حسابداری ارزشی و رفتاری, دوره (3), شماره (5), سال (2018-6) , صفحات (233-262)

عنوان : ( بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: نیلوفر نادری , رضا حصارزاده , فرزانه نصیرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ادبیات روان­شناسی، از تداخل مسئولیت­های کار و خانواده، به عنوان تعارض کار و خانواده یاد می­شود. بر این اساس، زمانی که شرایط ­کاری مانع از انجام مسئولیت­های خانوادگی گردد، "تعارض کار- خانواده" ایجاد می­شود. برعکس، زمانی که شرایط خانوادگی مانع از انجام مسئولیت­های کاری گردد، "تعارض خانواده– کار" ایجاد می­شود. هدف پژوهش حاضر، در وهله اول، بررسی رابطه بین تعارض کار– خانواده و تعارض خانواده– کار؛ و در وهله دوم، بررسی عوامل موثر بر تعارض کار- خانواده می­باشد. نمونه این پژوهش شامل 161 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی شهر مشهد و تهران در سال 1395 می­باشد. یافته­ها حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین تعارض کار- خانواده و تعارض تعارض خانواده– کار برقرار است. همچنین یافته­ها حاکی از آن است که عوامل اختصاصی حرفه حسابرسی، استرس و الگوهای کاری انعطاف­پذیر، با تعارض کار- خانواده ارتباط معناداری دارد. هر چند تحلیل حساسیت یافته­های پژوهش نشان می­دهد، در سطح رده­های بالای حرفه­ای، الگوهای کاری انعطاف­پذیر و عوامل اختصاصی حرفه با تعارض کار- خانواده ارتباط معناداری ندارد.

کلمات کلیدی

, تعادل کار و خانواده, عوامل اختصاصی حرفه حسابرسی, استرس, الگوهای کاری انعطاف‌پذیر, حسابرسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072350,
author = {نادری, نیلوفر and حصارزاده, رضا and نصیرزاده, فرزانه},
title = {بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن},
journal = {حسابداری ارزشی و رفتاری},
year = {2018},
volume = {3},
number = {5},
month = {June},
issn = {2476-7166},
pages = {233--262},
numpages = {29},
keywords = {تعادل کار و خانواده، عوامل اختصاصی حرفه حسابرسی، استرس، الگوهای کاری انعطاف‌پذیر، حسابرسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن
%A نادری, نیلوفر
%A حصارزاده, رضا
%A نصیرزاده, فرزانه
%J حسابداری ارزشی و رفتاری
%@ 2476-7166
%D 2018

[Download]