راهبرد مدیریت مالی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (73-92)

عنوان : ( معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب در گزارش‌های مالی: شواهدی از یک مطالعۀ اکتشافی )

نویسندگان: فائزه غلامی مقدم , رضا حصارزاده , محمدجواد ساعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقلب در گزارش‌های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه‌گذاران بشمار می‌رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این‌رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می‌باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنّتی تقلب که عموماً معیارهای کمّی می‌باشند، معیارهای کیفی نیز می‌توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنّتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتاً پذیرفته ‌شده‌ای برای تشخیص احتمال تقلب می‌باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می‌پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب می‌باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .

کلمات کلیدی

تقلب؛ زبان؛ کلمات؛ گزارش‌های مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072353,
author = {غلامی مقدم, فائزه and حصارزاده, رضا and ساعی, محمدجواد},
title = {معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب در گزارش‌های مالی: شواهدی از یک مطالعۀ اکتشافی},
journal = {راهبرد مدیریت مالی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-3214},
pages = {73--92},
numpages = {19},
keywords = {تقلب؛ زبان؛ کلمات؛ گزارش‌های مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب در گزارش‌های مالی: شواهدی از یک مطالعۀ اکتشافی
%A غلامی مقدم, فائزه
%A حصارزاده, رضا
%A ساعی, محمدجواد
%J راهبرد مدیریت مالی
%@ 2345-3214
%D 2018

[Download]