مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (3), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (49-88)

عنوان : ( ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس) )

نویسندگان: ابوالفضل علی آبادی , جهانگیر مسعودی , ابوالفضل غفاری , حسین باغگلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه‌های رویکرد کثرت‌گرایی دینی- فقهی، ارتباط و تاثیرات آن بر فضای تربیت دینی است. این تحقیق از نوع توصیفی-تفسیری است که مبتنی بر روش‌ تحلیل فلسفی است. جامعۀ تحلیل شامل سه بخش: متون، اسناد مرتبط با تکثر دینی، فقه اسلامی و تعلیم و تربیت دینی بوده است. پس از تحلیل و بررسی متون و استحصال نظریۀ تکثر فقهی به عنوان موجه‌‌ترین رویکرد، به مقایسۀ تطبیقی تقابل‌های دوگانۀ تکثرگرایی دینی-انحصارگرایی دینی و فقه مخطئه-فقه مصوبه و سپس، به استخراج لوازم و اقتضائات آن‌ها در تربیت دینی به شیوه استنباطی پرداخته شده است. دلالت‌های استخراجی رویکرد تکثرگرایی موجه برای تربیت دینی در سه بخش کلاس، مربی و فراگیر ‌عبارتند از: کلاس: داشتن کلاس راحت و بدون دغدغه برای ابراز عقیده، فضای چند صدایی قانونمند و رشد خلاقیت پروری در کلاس، برنامه‌های درسی مشارکتی و بدون تبعیض، مربی: داشتن نگاه باز و چندمنظری، تمرکز بر بطن و فحوای متون، به‌کارگیری شیوۀ استنباط عقلانی در تدریس، داشتن شیوۀ دموکراتیک و احتراز از تحمیل و تلقین، فراگیر: فراخ‌اندیشی و توسعه ذهنی فراگیران، تعامل بازتر در مواجهه با پیروان سایر ادیان و دیدگاه‌ها، همچنین تقویت ظرفیت‌های انتقادگرایی، تحلیل‌گری و قضاوت در فراگیران. در ادامه با نقد و مقایسۀ رویکردهای انحصارگرایی دینی و تکثرگرایی تند لیبرالی، "تکثرگرایی معتدل" براساس الگوی فقه اسلامی به عنوان "رویکرد موجه" برای تربیت دینی پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, تکثر گرایی موجه, انحصارگرایی, تخطئه, تصویب, تربیت دینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072359,
author = {علی آبادی, ابوالفضل and مسعودی, جهانگیر and غفاری, ابوالفضل and باغگلی, حسین},
title = {ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس)},
journal = {مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2588-3151},
pages = {49--88},
numpages = {39},
keywords = {تکثر گرایی موجه، انحصارگرایی، تخطئه، تصویب، تربیت دینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس)
%A علی آبادی, ابوالفضل
%A مسعودی, جهانگیر
%A غفاری, ابوالفضل
%A باغگلی, حسین
%J مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2588-3151
%D 2018

[Download]