فیزیولوژی محیطی گیاهی, دوره (13), شماره (51), سال (2018-12) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب )

نویسندگان: سمیه اسدی , محمد مقدم , عبدا له قاسمی پیربلوطی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر متیل¬جاسمونات بر خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی¬اکسیدانی گیاه ریحان تحت سمیت سرب بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا ًتصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیترات سرب (صفر (شاهد)، 200 و 400 میلی¬گرم در کیلوگرم خاک) و محلول¬پاشی متیل¬جاسمونات در سه غلظت (صفر، 5/0 و 1 میلی¬مولار) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل میزان کلروفیل a و b، کلروفیل کل، کارتنوئیدها، نشت الکترولیت، رطوبت نسبی، فعالیت آنتی¬اکسیدانی، کربوهیدرات¬های محلول، فنل کل و پرولین بود. نتایح حاصل از این مطالعه نشان داد که در گیاهان تیمار شده با سرب، میزان پرولین، محتوای نسبی آب، کلروفیلa ، فعالیت آنتی-اکسیدانی، فنل کل در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش معنی¬داری نشان داد و کاربرد متیل¬جاسمونات (5/0 میلی¬مولار) در شرایط تنش سرب، باعث افزایش این صفات گردید. علاوه بر این در شرایط تنش سرب، میزان نشت الکترولیت به میزان قابل توجهی افزایش یافت و محلول¬پاشی متیل¬جاسمونات سبب کاهش آن شد. بنابراین، استفاده از متیل¬¬جاسمونات برای حفظ عملکرد اقتصادی گیاهان تحت تنش قابل توجیه است. همچنین استفاده از غلظت¬های 5/0 و 1 میلی¬مولار آن در شرایط تنش عنصر سنگین سرب با تحریک ساخت آنتی اکسیدانت¬ها، منجر به کاهش و تعدیل اثرات این تنش می¬شود.

کلمات کلیدی

, پرولین, تنظیم کننده رشد, رنگیزه¬های فتوسنتزی, محتوای نسبی آب, نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072366,
author = {اسدی, سمیه and مقدم, محمد and عبدا له قاسمی پیربلوطی and فتوت, امیر},
title = {بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب},
journal = {فیزیولوژی محیطی گیاهی},
year = {2018},
volume = {13},
number = {51},
month = {December},
issn = {2423-7671},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {پرولین، تنظیم کننده رشد، رنگیزه¬های فتوسنتزی، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou) تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب
%A اسدی, سمیه
%A مقدم, محمد
%A عبدا له قاسمی پیربلوطی
%A فتوت, امیر
%J فیزیولوژی محیطی گیاهی
%@ 2423-7671
%D 2018

[Download]