اندیشه های نوین تربیتی, دوره (14), شماره (3), سال (2018-11) , صفحات (1-8)

عنوان : ( پیش‎بینی اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان از طریق خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی‎از انتظارات تحصیلی )

نویسندگان: فاطمه آذربادکان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‎بینی اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان از طریق خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی‎از انتظارات تحصیلی بود.روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 96-95 بودند. گروه نمونه شامل 175 نفر که به شیوه نمونه‎گیری خوشه‎ای انتخاب شدند. مقیاس‎های اهمال‎کاری تحصیلی، استرس ناشی از انتظارات تحصیلی و خودناتوان‎سازی اجرا شد. داده‎ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‎به‎گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی از انتظارات تحصیلی، همبستگی مثبت و معناداری با متغیر اهمال‎کاری دارند. در بررسی نقش پیش‎بینی‎کنندگی هر یک از متغیرها می‎توان گفت که متغیر خودناتوان‎سازی بیشترین میزان پیش‎بینی را دارد. بنابراین می‎توان اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان را از روی خودناتوان‎سازی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی آنها، پیش‎بینی کرد. همچنین با کاهش استرس و مدیریت خودناتوان‎سازی، می‎توان از افزایش اهمال‎کاری در بین دانش‎آموزان پیشگیری کرد.

کلمات کلیدی

استرس ناشی از انتظارات تحصیلی؛ اهمال‎کاری تحصیلی؛ خودناتوان‎سازی تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072372,
author = {آذربادکان, فاطمه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {پیش‎بینی اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان از طریق خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی‎از انتظارات تحصیلی},
journal = {اندیشه های نوین تربیتی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-448X},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {استرس ناشی از انتظارات تحصیلی؛ اهمال‎کاری تحصیلی؛ خودناتوان‎سازی تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‎بینی اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان از طریق خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی‎از انتظارات تحصیلی
%A آذربادکان, فاطمه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J اندیشه های نوین تربیتی
%@ 1735-448X
%D 2018

[Download]