پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (8), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (37-51)

عنوان : ( نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازان )

نویسندگان: محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمد ممی زاده اوجور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: بررسی رابطه انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی در سربازان "مرکز آموزشی وظیفة شهداء وظیفة پدافند هوایی سمنان". روش: روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهشی شامل سربازان "مرکز آموزشی وظیفة شهداء وظیفة پدافند هوایی سمنان" بود. 162 نفر به صورت نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی انعطاف پذیری شناختی(CFI)، مقیاس سرسختی اهواز (AHI) و پرسشنامه مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (RSPWB) تکمبل نمودند. یافته ها: یافته¬ها نشان داد بین انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی، و همچنین بین انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی، رابطه معنادار و مستقیم (سطح معناداری 01/0) وجود دارد. علاوه بر آن سرسختی روانشناختی می تواند 51 درصد از بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کند.

کلمات کلیدی

, انعطافپذیری روانشناختی, سرسختی روانشناختی, بهزیستی روانشناختی, سربازان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072374,
author = {اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and ممی زاده اوجور, محمد},
title = {نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازان},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2018},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6352},
pages = {37--51},
numpages = {14},
keywords = {انعطافپذیری روانشناختی، سرسختی روانشناختی، بهزیستی روانشناختی، سربازان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازان
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A ممی زاده اوجور, محمد
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2018

[Download]