پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (34), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (37-52)

عنوان : ( زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران )

نویسندگان: سمیرا رحیمی , علیرضا عاشوری , عباس صادقی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش گنداب در جنوب غرب ایران مطالعه شد. سازند گورپی در برش گنداب شامل 252 متر سنگ‌آهک ‌رسی و سنگ‌آهک است و از دو عضو سیمره (لوفادار) و امام حسن تشکیل شده است. این سازند به‌طور پیوسته و هم‌شیب سازند ایلام را پوشانده و به‌طور پیوسته و تدریجی زیر سازند پابده قرار گرفته است. با مطالعۀ 192 نمونۀ برداشت‌شده از این سازند، 20 جنس، 57 گونه و 7 بایوزون از روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب شناسایی شده است که این بایوزون‌ها شامل Globotruncana ventricosa Zone، Radotruncana calcarata Zone، Globotruncanella havanensis Zone، Globotruncana aegyptiaca Zone، Gansserina gansseri Zone، Contusotruncana contuosa Zone و Abathomphalus mayaroensis Zone در برش مطالعه‌شده‌اند. با‌توجه‌به بایوزون‌های تشخیص داده شده سن کامپانین میانی- مایستریشتین پسین برای سازند گورپی در این برش پیشنهاد می‌شود. بایوزون‌های تعیین‌شده در این برش با برشی در یال شمالی تاقدیس کبیرکوه و دیگر نواحی زاگرس و همسایه مقایسه شدند. مرز کرتاسه - پالئوژن بر رأس سازند گورپی منبطق است.

کلمات کلیدی

زیست‌چینه‌نگاری؛ روزن‌داران پلانکتون؛ سازند گورپی؛ برش گنداب؛ ایلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072379,
author = {رحیمی, سمیرا and عاشوری, علیرضا and عباس صادقی and قادری, عباس},
title = {زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2018},
volume = {34},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8788},
pages = {37--52},
numpages = {15},
keywords = {زیست‌چینه‌نگاری؛ روزن‌داران پلانکتون؛ سازند گورپی؛ برش گنداب؛ ایلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران
%A رحیمی, سمیرا
%A عاشوری, علیرضا
%A عباس صادقی
%A قادری, عباس
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2018

[Download]