پژوهش های مدیریت منابع انسانی, دوره (10), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (1-25)

عنوان : ( تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , مهدی طالب پور , کیانوش شجیع , عمر علی زائی یوسف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی فرآیندهای اصلی سرمایه انسانی سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف انجام شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت توسعه ای-کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفت. در این پژوهش از مقیاس تعدیل‌یافته -فرهی و همکاران، 1393- بهره برده شد. جامعه مورد مطالعه را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به تعداد 98 نفر تشکیل دادند. از آزمون فریدمن جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. بر پایه یافته‌های حاصل از پژوهش اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی از منظر فرایند آموزش و بهسازی با میانگین 33/2 در رتبه اول، فرایند به‌کارگیری با میانگین 35/2 در رتبه دوم، فرایند حفظ و نگهداری با میانگین 55/2 در رتبه سوم و درنهایت فرایند تأمین با میانگین 86/2 در رتبه چهارم قرار گرفتند. به طورکلی اداره کل ورز ش وجوانان در بیشتر فرآیندهای سرمایه انسانی در وضعیت نامناسب قرار دارد و از طرف دیگر نظر به اهمیت مدیریت فرآیند سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های مدرن امروزی برنامه ریزی های فوری و اضطراری جهت ارتقاء و توسعه این فرآیندها از سوی سازمان فوق ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

آسیب‌شناسی؛ فرایندهای اصلی سرمایه انسانی؛ تحلیل شکاف؛ اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072389,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and طالب پور, مهدی and شجیع, کیانوش and علی زائی یوسف آبادی, عمر},
title = {تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های مدیریت منابع انسانی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8254},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {آسیب‌شناسی؛ فرایندهای اصلی سرمایه انسانی؛ تحلیل شکاف؛ اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A طالب پور, مهدی
%A شجیع, کیانوش
%A علی زائی یوسف آبادی, عمر
%J پژوهش های مدیریت منابع انسانی
%@ 2008-8254
%D 2019

[Download]