مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی, دوره (5), شماره (20), سال (2018-9) , صفحات (38-47)

عنوان : ( تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی - مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی- )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , کیانوش شجیع , عمر علی زائی یوسف آبادی , امیر اکبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت روابط دوستانه مدیر – کارمند در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی با پیروی از مطالعات موردی می‌باشد که از منظر جمع‌آوری داده¬ها به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه موردبررسی را کلیه کارمندان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال 1395 تشکیل می¬داد -98 نفر- که جهت نمونه¬گیری از سرشماری استفاده شد. به‌منظور جمع¬آوری داده¬ها از مقیاس تعدیل‌یافته شجیع و همکاران -1394- استفاده شد و جهت تحلیل داده¬ها از تی تک نمونه‌ای، تی استودنت، تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون‌های تعقیبی و فریدمن استفاده گردید. یافته‌های پژوهش بیانگر وضع مطلوب خرده مقیاس‌های حمایت و ارتقای نفس، صداقت و صمیمیت و تعارض و نیز وضع نامطلوب خرده مقیاس رفع تعارض بود. نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها نشان داد که سرمایه¬های انسانی شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از وضعیت کیفیت دوستی میان خود و مدیرکل رضایت دارند اما این رضایت در تمام زیرشاخه¬های این مبحث یکسان نیست و ایجاد تغییرات در فرایند رفع تعارض در سازمان ضروری به نظر می¬رسد، در این میان توجه به موضوعاتی از قبیل حمایت بیشتر از کارمند و نیز صداقت در برخورد با ایشان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین مشاهده شد که جنسیت و تأهل عواملی مؤثر بر کیفیت رابطه میان مدیر – کارمند نیستند اما توجه به سطح تحصیلات و نوع استخدام کارکنان از عوامل مؤثر بر این رابطه بوده که جهت حفظ وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب‌تر باید روابط مذکور توجه ویژه کرد.

کلمات کلیدی

, کیفیت رابطه دوستانه, مدیر, کارمند, اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072392,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and شجیع, کیانوش and علی زائی یوسف آبادی, عمر and اکبرزاده, امیر},
title = {تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی - مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی-},
journal = {مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {20},
month = {September},
issn = {2345-5578},
pages = {38--47},
numpages = {9},
keywords = {کیفیت رابطه دوستانه، مدیر، کارمند، اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی - مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی-
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A شجیع, کیانوش
%A علی زائی یوسف آبادی, عمر
%A اکبرزاده, امیر
%J مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
%@ 2345-5578
%D 2018

[Download]