آب و فاضلاب, سال (0-0)

عنوان : ( بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور) )

نویسندگان: محمد طاهری , امین علیزاده , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در راستای بررسی انتقال عمیق نیترات تحت کشت ذرت علوفهیی با استفاده از - پساب فاضلاب تصفیه شده در محدودهی مکانی تصفیهخانهی فاضلاب شهر نیشابور در سال زراعی 49 3141 انجام شده است. دادههای مورد مطالعه به صورت گلدانی بر اساس کشت ذرت در شرایط یکسان جمعآوری شده و در قالب طرح بلوکی کاملاً تصادفی در 2 فاکتور اصلی آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده و آبیاری با آب معمولی در چهار سطح ) 311 درصد ظرفیت آبیاری و 01 درصد ظرفیت آبیاری برای دو دوره- ی آبیاری 0 و 31 روزه( و 1 تکرار انجام شده است. نتایج و بحث: نتیجهی کلی که از این پژوهش حاصل شد این است که، سطوح آبیاری و دورههای آبیاری در جذب مقدار نیترات توسط گیاه ذرت تاثیرگذار است. مقایسهی مقدار نیتروژن در پساب فاضلاب تصفیه شده و آب معمولی قبل و بعد از آبیاری گواه این موضوع بود که جذب نیترات در گیاه اندک بوده )زیر حد استاندارد( و این موضوع برای سلامت استفادهکنندگان از اجزای گیاه ذرت علوفهیی )زنجیرهی غذایی( تاثیر معنیداری ندارد. همچنین میانگین غلظت نیترات پساب تصفیه شده پس از آبیاری )آب زهکشی( 89.20 میلی گرم بر لیتر بوده و میزان نیترات موجود در خاک آبیاری شده در لایه زیرین خاک 60.8 میلی گرم بر کیلوگرم بوده است. نتیجه گیری: آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده سبب افزایش مخاطرات بهداشتی برای گیاه ذرت و خاک ندارد، ولی ریسک زیادی در آلودگی منابع آبی منطقه به نیترات را خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, ذرت علوفهیی, نیترات, فاضلاب تصفیه شده, آلودگی منابع آبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072401,
author = {طاهری, محمد and علیزاده, امین and فریدحسینی, علیرضا and انصاری, حسین},
title = {بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور)},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {0},
issn = {1024-5936},
keywords = {ذرت علوفهیی، نیترات، فاضلاب تصفیه شده، آلودگی منابع آبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور)
%A طاهری, محمد
%A علیزاده, امین
%A فریدحسینی, علیرضا
%A انصاری, حسین
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 0

[Download]