آبیاری و زهکشی ایران, دوره (5), شماره (10), سال (2016-12) , صفحات (686-674)

عنوان : ( تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم) )

نویسندگان: شمیم لاریجانی , محمد سالاریان , امین علیزاده , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیریت شرایط بحرانی اهمیت بسیاری دارد. در این تحقیق روند تغییرات زمانی پارامتر تبخیروتعرق برای محصول گندم همراه با بررسی روند تغییرات زمانی پارامتر دما در شهرستان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده‌های هواشناسیایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصفهان با دوره آماری 47ساله (2010-1964) استفاده گردید و با بکارگیری آزمون‌های پارامتری تحلیل رگرسیون و غیرپارامتری من-کندال، وجود روند معنی‌دار برای سری‌های زمانی ماهانه و سالانه در سطوح معنی‌داری 95 و 99 درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که روند تغییرات زمانی تبخیروتعرق گندم، کاهشی بوده است. بیش­ترین موارد معنی‌داری روند تبخیروتعرق ماهانه در ماه‌های تیر و خرداد مشاهده شد ولی در مورد افزایش دما روند معنی‌داری مشاهده نگردید. در سری زمانی با مقیاس سالانه، تبخیر و تعرق با شیب حدود 29 درصد روند نزولی معنی‌داری در سطح 99 درصد نشان داد، ولی روند افزایش دما معنی‌دار نبود. مقایسه نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات تبخیر و تعرق و دما توسط هر دو آزمون مبین این موضوع است که پدیده تناقض تبخیر در شهرستان اصفهان وجود داشته است.

کلمات کلیدی

, تناقض تبخیر؛ رگرسیون؛ سینوپتیک؛ من, کندال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072419,
author = {شمیم لاریجانی and سالاریان, محمد and علیزاده, امین and داوری, کامران},
title = {تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2016},
volume = {5},
number = {10},
month = {December},
issn = {2008-7942},
pages = {686--674},
numpages = {-12},
keywords = {تناقض تبخیر؛ رگرسیون؛ سینوپتیک؛ من-کندال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم)
%A شمیم لاریجانی
%A سالاریان, محمد
%A علیزاده, امین
%A داوری, کامران
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2016

[Download]