سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , 2017-09-14

عنوان : ( تعیین شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان آب منطقهای خراسان شمالی با استفاده از مدل دنیسون )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , کتایون دولت خواهی , سیدسینا اکبرزاده میری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی شکاف مابین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخصهای فرهنگ سازمانی از نقطه نظر کارکنان در شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی می باشد. بدین منظور، از مدل دنیسون که مدلی نسبتا جدید و کامل است، استفاده شده است. این مدل دارای چهار بعد اصلی انعطاف پذیری، مشارکت، مأموریت و یکپارچگی می باشد که برای ارزیابی هر بعد اصلی سه شاخص تعریف شده است. داده های مربوط به مولفههای فرهنگ سازمانی به صورت پیمایشی توسط پرسشنامه از کارکنان شرکت آب منطقهای خراسان شمالی جمع آوری گردیده است. پایایی مربوط به ابزار سنجش با آلفای کرونباخ 49 % محاسبه شده است. تحلیل حاصل از یافته های تحقیق این نتیجه را روشن ساخت که بعد انعطافپذیری دارای وضعیت مطلوب و بعد مأموریت کمترین امتیاز را به دست آورده است. همچنین، در بین شاخصهای دوازده گانه، شاخصهای تیمگرایی، یادگیری سازمانی، توافق، مشتری مداری و توانمدسازی در حد بالایی قرار گرفته اند و شاخص هماهنگی و انسجام کمترین امتیاز و بیشترین شکاف را به دست آورده که نیازمند بهبود میباشد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ سازمانی, آب منطقهای بجنورد, مدل دنیسون, تحلیل شکاف موزون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072431,
author = {کاظمی, مصطفی and دولت خواهی, کتایون and اکبرزاده میری, سیدسینا},
title = {تعیین شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان آب منطقهای خراسان شمالی با استفاده از مدل دنیسون},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرهنگ سازمانی، آب منطقهای بجنورد، مدل دنیسون، تحلیل شکاف موزون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان آب منطقهای خراسان شمالی با استفاده از مدل دنیسون
%A کاظمی, مصطفی
%A دولت خواهی, کتایون
%A اکبرزاده میری, سیدسینا
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
%D 2017

[Download]