مدیریت دولتی, دوره (10), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (650-677)

عنوان : ( نقش میانجی سکوت گرایی اجتنابی در رابطۀ میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: برای دستیابی به سازمانی که حداقل خطا را داشته باشد، می‌توان با به کارگیری نظریه مدیریت خطا و ایجاد جو مناسب مدیریت خطا، خطای سازمانی را کاهش داد و عملکرد و رفتارهای یادگیری را بهود بخشید. به همین دلیل هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی این اثر در سازما‌ن‌های بهداشت و درمان است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، پیمایشی است. جامعۀ مورد مطالعه شامل 1800 نفر از پرستاران بیمارستان‌های قائم-عج- و امام رضا-ع- مشهد است. حداقل حجم نمونه حدود 467 نفر تعیین شد. ازاین‌رو حدود 500 پرسش‌نامه در این سازمان‌ها توزیع شد که درنهایت 474 پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مدل-یابی معادله‌ ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادله‌ ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد جو مدیریت خطا بر رفتار یادگیری و عملکرد فردی تأثیر مثبت و سکوت‌گرایی اجتنابی اثر منفی و معناداری دارد. از دیگر یافته‌ها، تأثیر منفی سکوت-گرایی اجتنابی بر رفتار یادگیری و عملکرد فردی است. همچنین، یافته‌ها بر نقش واسط سکوت-گرایی اجتنابی تأکید دارد. نتیجه‌‌گیری: مدیران و سرپرستان واحدهای گوناگون سازمان‌های بهداشت و سلامت، ابتدا خود را پذیرای این امر نمایند که وجود خطا در سازمان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و بر حداقل‌سازی خطا با تکیه بر تسهیم دانش و یادگیری از خطاهای گذشته، تمرکز کنند. آن‌ها می‌توانند با ایجاد جوّ مناسب مدیریت خطا از طریق مشوق‌های مادی و غیرمادی، نظارت به‌موقع، تجزیه‌وتحلیل عمیق و ارتباطات باز و مطالبۀ بازخورد، بستر کشف خطاهای گوناگون را فراهم آورده و از بروز سکوت‌گرایی اجتنابی در میان کارکنان جلوگیری نمایند.

کلمات کلیدی

جو مدیریت خطا؛ رفتار یادگیری؛ سکوت‌گرایی اجتنابی؛ عملکرد فردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072433,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {نقش میانجی سکوت گرایی اجتنابی در رابطۀ میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی},
journal = {مدیریت دولتی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5877},
pages = {650--677},
numpages = {27},
keywords = {جو مدیریت خطا؛ رفتار یادگیری؛ سکوت‌گرایی اجتنابی؛ عملکرد فردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش میانجی سکوت گرایی اجتنابی در رابطۀ میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J مدیریت دولتی
%@ 2008-5877
%D 2019

[Download]