سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و حسابرسی پویا , 2018-09-14

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر ابعاد ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , کتایون دولت خواهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی ارتباط و میزان تأثیرگذاری ابعاد فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی و نیز شناسایی مهمترین ابعاد فرهنگ سازمانی و تعیین ابعاد مطلوب و نامطلوب فرهنگ سازمانی جهت بهبود ساختار سازمانی از دیدگاه کارکنان و مدیران در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی می باشد. بدین منظور، جهت بررسی فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون که مدلی نسبتا جدید و کامل است، و جهت سنجش ساختار سازمانی از مدل استیفن استفاده شده است. مدل دنیسون دارای چهار بعد اصلی انعطاف پذیری، مشارکت، مأموریت و یکپارچگی می باشد که برای ارزیابی هر بعد اصلی سه شاخص تعریف شده است. مدل استیفن دارای سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی میباشد. داده های مربوط به مولفههای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی به صورت پیمایشی توسط پرسشنامه از مدیران شرکت راه و شهرسازی خراسان شمالی جمع آوری گردیده است. سپس با استفاده از نرمافزارهای آماری SPSS و لیزرل به تجزیه و تحلیل دادهها و ساخت معادلات ساختاری پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری برای اندازهگیری برازش مدل متغیرها نشان داد که تمامی روابط معنادار بوده و دارای ضریب استاندارد بالایی نیز هستند، یعنی تمام ابعاد فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی تأثیرگذار هستند، و البته رابطه معکوسی بین آنها برقرار است. و سپس تحلیل حاصل از یافته های تحقیق این نتیجه را روشن ساخت که بعد ماموریت دارای وضعیت مطلوب و بعد یکپارچگی کمترین امتیاز را به دست آورده است. و همچنین شاخصهای تیمگرایی، توسعه قابلیتها و اهداف و مقاصد بالاترین میزان اهمیت را در این سازمان دارند. بنابراین جهت کاهش ساختار سازمانی نیاز به بهبود فرهنگ سازمانی و جهت بهبود فرهنگ سازمانی نیاز به توجه بیشتر به بعد یکپارچگی و البته شاخصهای تیمگرایی، توسعه قابلیتها و اهداف و مقاصد، میباشد.

کلمات کلیدی

, ساختار سازمانی, فرهنگ سازمانی, مدل دنیسون, مدل استیفن, راه و شهرسازی بجنورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072436,
author = {کاظمی, مصطفی and دولت خواهی, کتایون},
title = {بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر ابعاد ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و حسابرسی پویا},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {ساختار سازمانی،فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، مدل استیفن، راه و شهرسازی بجنورد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر ابعاد ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی
%A کاظمی, مصطفی
%A دولت خواهی, کتایون
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و حسابرسی پویا
%D 2018

[Download]