مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (671-685)

عنوان : ( بررسی تاثیر نوع لیتولوژی بر میزان فرسایش و رسوبدهی خاک در حوزه آبخیز سد سنگرد )

نویسندگان: علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , علی اکبر عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مناطق واجد خاک های با فرسایش پذیری زیاد که فاقد پوشش گیاهی بوده و یا میزان پوشش گیاهی نا چیز است، سرشت ذاتی سنگ مادر، نقش به سزایی در تولید رواناب و هدررفت خاک بر عهده دارد. این تحقیق، با هدف بررسی اثر نوع لیتولوژی و مواد مادری بر هدررفت خاک با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران در حوزه آبخیز سد سنگرد واقع در استان خراسان رضوی انجام شد. برای انجام این پژوهش، ابتدا 11 واحد همگن (واحدهای کاری) بر مبنای نوع لیتولوژی شامل مارن و کنگلومرا و رخسارههای فرسایشی شامل سطحی- شیاری، شیاری و شیاری- آبراهه ای در کاربری مرتعی و در شیب مشابه (20 درصد) انتخاب شد. 33 آزمایش در شدت بارش 36 میلیمتر در ساعت و به مدت 30 دقیقه با شبیه ساز باران بر روی واحدهای کاری، انجام شد. مقدار رسوب هر یک از آزمایش ها اندازه گیری شد. به منظور بررسی عوامل موثر در تلفات خاک و فرسایش پذیری، نمونه برداری از خاک در لایه صفر تا 15 سانتی متری نیز از مجاور پلات های مورد آزمایش برداشته شد. تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شد. نتایج نشان داد که لیتولوژی های مورد بررسی از نظر فرسایش و رسوبدهی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. دو واحد کاری شامل مارن حاوی املاح فراوان واجد فرسایش شیاری- آبراهه ای (Eem-RG) و کنگلومرا واجد فرسایش سطحی شیاری (Plc-SR) به ترتیب با رسوبدهی 260.9 و 45.1 گرم در متر مربع دارای بیشترین و کمترین مقدار رسوبدهی میباشند. برخی از ویژگی های خاک مانند درصد سیلت، رطوبت اولیه خاک، شوری، اسیدیته و نسبت جذب سدیم با میزان فرسایش و رسوبدهی خاک دارای همبستگی مستقیم و عوامل درصد پوشش گیاهی و درصد سنگریزه موجود در سطح خشک و همچنین، درصد ماسه، کربن آلی و درصد آهک فعال خاک با میزان فرسایش و تولید رسوب، همبستگی معکوس نشان میدهند

کلمات کلیدی

, تلفات خاک, شبیه ساز باران, فرسایش پذیری, کنگلومرا, مارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072437,
author = {باقریان کلات, علی and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and علی اکبر عباسی},
title = {بررسی تاثیر نوع لیتولوژی بر میزان فرسایش و رسوبدهی خاک در حوزه آبخیز سد سنگرد},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-9300},
pages = {671--685},
numpages = {14},
keywords = {تلفات خاک، شبیه ساز باران، فرسایش پذیری، کنگلومرا، مارن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر نوع لیتولوژی بر میزان فرسایش و رسوبدهی خاک در حوزه آبخیز سد سنگرد
%A باقریان کلات, علی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A علی اکبر عباسی
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2019

[Download]