مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (7), شماره (27), سال (2017-5) , صفحات (23-35)

عنوان : ( ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور )

نویسندگان: نعمت مال امیری , سیدرضا حسین زاده , رویا خسرو شاه آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به ارزیابی نظریه عدم تغییرات مکانی ریگزارها می پردازد. براین اساس ریگزارهای کشور  با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست در طول 43 سال  و تکنیک های سنجش از دوری مورد ارزیابی تغییرات مکانی قرار گرفتند. در این پژوهش نتایج روشن ساخت که ریگ ها به صورت تثبیت شده می باشند به طوری که ریگزار ها در سال مبدا (1973) وسعتی بیش از 35906 کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده اند و سپس در سال 2016 نیز به همین اندازه وسعت داشته اند( 35173.5 کیلومتر مربع). با استفاده از تجزیه و تحلیل آمار بادها و ترسیم گلباد ایستگاههای پیرامونی ریگزار ها روشن گردید که بیشتر ریگزارها  تحت تاثیر بادهای محلی چند جهته قرار دارند و وجود تپه های ماسه ای مرکب نتیجه همین امر است. همچنین تغییرات لبه های ریگ نیز با رویهم گذاری تصاویر ماهواری بررسی گردید که بر این اساس نیز لبه دارای تغییرات محسوسی نبوده و در برخی از موارد لبه ها به وسیله انسان دستکاری شده است علاوه بر این تحلیل نتایج آشکار کرد که 68% ریگ ها بر روی پهنه های کویری توسعه یافته اند که به دلیل افزایش خشکی محیطی می تواند باعث تغییر در ریگ ها گردد.. همچنین نتایج این پژوهش روشن ساخت که طرح هایی که مبتنی بر تثبیت ریگزارهای بزرگ صورت می پذیرد کارآیی لازم را نداشته زیرا به طور طبیعی ریگزارها در موقعیت مکانی خود تثبیت شده می باشند. با توجه به این نتایج برای جلوگیری از بروز خسارت های مربوط به تپه های ماسه ای باید به پیرامون ریگزارها توجه شود یعنی مناطقی که مسیر جابه جایی تپه های ماسه ای می باشند چون در مسیر حمل از مبدا به مقصد یا همان ریگزارها ، عوارض ماسه ای فعال مانند برخان ها اکثر خسارات را به بار می آورند

کلمات کلیدی

, ریگ‌زارها,  تپه‌های ماسه‌ای,  تغییرات مکانی, سنجش‌ازدور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072446,
author = {مال امیری, نعمت and حسین زاده, سیدرضا and رویا خسرو شاه آبادی},
title = {ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2017},
volume = {7},
number = {27},
month = {May},
issn = {۲۲۲۸-۷۱۶۷},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {ریگ‌زارها، تپه‌های ماسه‌ای، تغییرات مکانی،سنجش‌ازدور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور
%A مال امیری, نعمت
%A حسین زاده, سیدرضا
%A رویا خسرو شاه آبادی
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ ۲۲۲۸-۷۱۶۷
%D 2017

[Download]