چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2018-10-18

عنوان : ( حل یک مسألهی زمانبندی تکماشینه توسط الگوریتمهای ژنتیک و شبیهسازی تبرید )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سمانه دهنوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این¬که مسأله¬ی زمان¬بندی شامل تعیین ترتیب کارها در قالب یک برنامه¬ی زمانی می¬باشد، تعیین یک برنامه¬ی زمان¬بندی کارا و موثر در مسائل توالی عملیات به¬منظور کاهش هزینه¬ها و عرضه¬ی سریع محصولات و در نتیجه پاسخ به¬موقع مشتریان، از جمله مسائل بسیار مهم در برنامه¬ریزی تولید می¬باشد. به دلیل این¬که معمولا مسائل تک¬ماشین جزئی از اجزای تشکیل¬دهنده¬ی مسائل زمان¬بندی بزرگ¬تر می¬باشد، در این مطالعه، به بررسی یک مسأله¬ی زمان¬بندی تک¬ماشینه با هدف حداقل¬سازی مجموع وزنی دیرکرد و زمان اتمام کارها پرداخته شد که از در نظر گرفتن زمان آماده¬سازی و برتری کارها به یکدیگر صرف نظر شده است. ابتدا مدلی طرح و سپس با نرم¬افزار GAMS کدنویسی شد. با توجه به این¬که با افزایش ابعاد و متغیرهای مسأله زمانی که برای حل آن صرف می¬شود به صورت نمایی افزایش می¬یابد، این مسأله از نوع NP-hard می¬باشد. لذا به بررسی و ارائه¬ی الگوریتم شبیه-سازی تبرید و ژنتیک پرداخته شد؛ به این منظور الگوریتم¬ها توسط نرم¬افزار MATLAB 2013 کدنویسی شدند. پارامتر الگوریتم¬ها برای مسائل با ابعاد 10 تا 50 کار تنظیم گردید. نتایج حاصل از الگوریتم¬های شبیه¬سازی تبرید و ژنتیک از نقطه¬نظر کیفیت جواب¬ها و سرعت محاسباتی با یکدیگر و در نهایت نتایج حاصل، با نرم¬افزار GAMS مقایسه شد.

کلمات کلیدی

, زمان¬بندی تک ماشین, دیرکرد و زمان اتمام کار, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم شبیه¬سازی تبرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072454,
author = {کاظمی, مصطفی and دهنوی, سمانه},
title = {حل یک مسألهی زمانبندی تکماشینه توسط الگوریتمهای ژنتیک و شبیهسازی تبرید},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2018},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {زمان¬بندی تک ماشین، دیرکرد و زمان اتمام کار، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم شبیه¬سازی تبرید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل یک مسألهی زمانبندی تکماشینه توسط الگوریتمهای ژنتیک و شبیهسازی تبرید
%A کاظمی, مصطفی
%A دهنوی, سمانه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2018

[Download]