چشم انداز مدیریت دولتی, شماره (31), سال (2017-11) , صفحات (79-96)

عنوان : ( ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک )

نویسندگان: شیما علیخانی , زهرا ناجی عظیمی , محمد مهرآیین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منافع حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا( در شهرداریها هزینه های عیی انجام شده برای فاوا و نبود نیام ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شهرداریها از جمله چال های پی روی شهرداریها برای استقرار شهر الکترونیک است. منیور از آمادگی الکترونیکی در شهرداری توانایی پذیرش استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتب با آ در شهرداری است. هدف پژوه حاضر ارزیابی مناطق مختلف شهرداری مشهد از منیر آمادگی الکترونیکی بر اساس یک مدل مناسب است. بدین منیور پس از مرور مبانی نیری و بررسی مدل های مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدل کاملی مبنی بر هفت معیار )فناوری سخت افزار نرم افزار وب سایت منابع اناانی برنامه های آموزشی زیرساخت سازمانی( و زیرمعیارهای آنها ارائه می شو د؛ سسس با استفاده از روش تحلیل سلاله مراتبی AHP معیارها و زیر معیارها وز دهی شده و درنهایت با استفاده از مدل به دست آمده آمادگی الکترونیک مناطق مختلف شهرداری مشهد ارزیابی می شود . نتای این پژوه نشا داد که منطقه هفت شهرداری مشهد با مقدار 25 / 0 دارای کمترین و منطقه 4 شهرداری مشهد با مقدار 4662 / 0 دارای بیشترین مقدار آمادگی الکترونیکی است.

کلمات کلیدی

ارزیاابی آماادگی الکترونیکای ؛ شاهرداری الکترونیاک ؛ تجزیا وتحلیا سلسل مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072457,
author = {علیخانی, شیما and ناجی عظیمی, زهرا and مهرآیین, محمد},
title = {ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک},
journal = {چشم انداز مدیریت دولتی},
year = {2017},
number = {31},
month = {November},
issn = {2251-6069},
pages = {79--96},
numpages = {17},
keywords = {ارزیاابی آماادگی الکترونیکای ؛ شاهرداری الکترونیاک ؛ تجزیا وتحلیا سلسل مراتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک
%A علیخانی, شیما
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A مهرآیین, محمد
%J چشم انداز مدیریت دولتی
%@ 2251-6069
%D 2017

[Download]