سلامت روان کودک, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (181-192)

عنوان : ( مؤلفه‌های کنش انعکاسی در والدین کودکان با تشخیص اختلال اضطراب جدایی: پژوهش کیفی )

نویسندگان: تکتم کاظمینی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , مرتضی مدرس غروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: کنش انعکاسی والدینی، یک مؤلفه ضروری برای حساسیت والدینی و پاسخ رفتاری مناسب به نشانه­ ها و پیام­ های کودک است. این قابلیت نشان می­ دهد که والد تا چه اندازه می­تواند نسبت به حالات درونی کودک، واکنش مناسب و کافی نشان دهد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه­ های کنش انعکاسی والدینی در والدین کودکان با تشخیص اختلال اضطراب جدایی است. روش: این مطالعه، پژوهشی کیفی با طرح پدیدارشناسی تفسیری است. نمونه پژوهش حاضر را تعداد 22 مشارکت­ کننده ( 9 مرد و 13 زن) از والدین دارای فرزند مبتلا به اختلال اضطراب جدایی شهر مشهد در سال 1397 تشکیل می­ دهد. مشارکت­ کنندگان با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ­ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ­ساختاریافته جمع­ آوری و سپس با استفاده از روش دیکلمن کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ­ها: نتایج تحلیل مصاحبه ­ها منجر به استخراج 759 کد اولیه، 24 مفهوم، و 7 مقوله مشتمل بر ناتوانی در به رسمیت شناختن فرزند، مراقبت و حفاظت بیش از حد از فرزند، درهم ­تنیدگی با فرزند، ناتوانی در درک نیازهای فرزند، عدم پاسخ­گویی به موقع به فرزند، اجبار کودک برای تغییر رفتار، و انتقال نیازهای دلبستگی خود در ارتباط با فرزند است. نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش حاضر ضمن تأکید بر عوامل والدینی موثر بر اضطراب جدایی، تأثیر کنش انعکاسی والدینی در ارتباط با فرزندان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی را تأیید می­ کند که باید در مداخلات مربوط به این کودکان مورد توجه قرار گیرد. به ویژه باید به والدین این کودکان در زمینه کنش انعکاسی آموزش داده و توانمندی آن­ها را در این مورد ارتقا بخشید.

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی, اضطراب جدایی, کنش انعکاسی والدینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072462,
author = {کاظمینی, تکتم and سپهری شاملو, زهره and مشهدی, علی and مرتضی مدرس غروی},
title = {مؤلفه‌های کنش انعکاسی در والدین کودکان با تشخیص اختلال اضطراب جدایی: پژوهش کیفی},
journal = {سلامت روان کودک},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۴۲۳-۳۵۵۲},
pages = {181--192},
numpages = {11},
keywords = {پدیدارشناسی، اضطراب جدایی، کنش انعکاسی والدینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مؤلفه‌های کنش انعکاسی در والدین کودکان با تشخیص اختلال اضطراب جدایی: پژوهش کیفی
%A کاظمینی, تکتم
%A سپهری شاملو, زهره
%A مشهدی, علی
%A مرتضی مدرس غروی
%J سلامت روان کودک
%@ ۲۴۲۳-۳۵۵۲
%D 2018

[Download]