اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری , 2018-11-14

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان )

نویسندگان: سیده سیما شاهی سوق , محمدامین دهقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﻣﯿﺎن ﺑﻬﺮهوری ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی و دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺑﺮای آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ - ﻣﯽ 1357- 93 ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﻋﻠﺖ )ﮔﺮﻧﺠﺮی( رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮ, ﺑﻬر ه وری , رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072464,
author = {شاهی سوق, سیده سیما and دهقان, محمدامین},
title = {ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮ، ﺑﻬر ه وری ، رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان
%A شاهی سوق, سیده سیما
%A دهقان, محمدامین
%J اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری
%D 2018

[Download]