زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (207-225)

عنوان : ( بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک )

نویسندگان: محمود غلامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , حسین ابرقویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بهبود عملکرد زعفران و تغییر الگوی کاشت در مناطق خشک، آزمایشی بصورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه سطح آبیاری -آبیاری تا 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی- به عنوان کرت‌های اصلی و 7 تیمار مختلف مدیریت کودی شامل شاهد، 10 تن در هکتار کود دامی یا ورمی‌کمپوست به صورت توزیع روی سطح خاک، 5 و 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست به صورت ردیفی در زیر ردیف‌های کاشت، 10 لیتر در هکتار هیومستر سفرون در یک نوبت و در دو نوبت پس از گلدهی، به عنوان کرت‌های فرعی در سه تکرار طی سال‌های زراعی 1395-1392 در یک مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای چرخاب استان یزد به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که کاهش آبیاری از 75% به 50% نیاز آبی موجب کاهش معنی‌دار صفات مرتبط با گل، تعداد جوانه در بوته، وزن خشک برگ، وزن بزرگترین بنه، وزن کل بنه و تعداد بنه موثر در بوته شد. تعداد کل بنه بیش از سایر صفات تحت تاثیر تیمارهای آبیاری قرار گرفت بطوریکه کاهش آبیاری از 100% به 75% نیاز آبی موجب بروز اختلاف معنی‌دار در میانگین این صفت در سطح احتمال 5% شد. بین تیمارهای مدیریت کودی، مصرف کود دامی به مقدار 10 تن در هکتار در سال اول آزمایش -10M-، موجب افزایش خصوصیات رویشی گیاه شد اما به تدریج در سال‌ های بعد پاسخ صفات مورد بررسی به تیمارهای مصرف ورمی‌کمپوست به مقدار 10 تن در هکتار بصورت ردیفی در زیر ردیف‌های کاشت -10RV- و مصرف کود هیومستر سفرون به مقدار 10 لیتر در هکتار طی دو نوبت‌ در طول فصل رشد -CH- به صورت معنی‌داری مطلوبتر بود. درمجموع، روند تغییرات صفات طی سه سال آزمایش نشان داد که مزیت نسبی مصرف هیومستر سفرون نسبت به سایر تیمارها، به دلیل دارا بودن پتاسیم و هیومیک اسید و همچنین امکان مصرف هرساله آن همراه با آبیاری، بیشتر است.

کلمات کلیدی

, کود دامی, ورمی کمپوست, وزن بنه, هیومیک اسید.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072465,
author = {غلامی, محمود and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا and حسین ابرقویی},
title = {بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-1529},
pages = {207--225},
numpages = {18},
keywords = {کود دامی، ورمی کمپوست، وزن بنه، هیومیک اسید.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک
%A غلامی, محمود
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A حسین ابرقویی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2019

[Download]