علوم و فناوری بذر ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (165-176)

عنوان : ( تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد ( Sesamum indicum ) تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مرتضی گلدانی , حسن فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی اثر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذرکنجد تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصاادفی باا ساه تکارار در ساا در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. بذور خشک کنجد به صورت توده 1333 ای در معرض میدان میلای 21 ، های مغناطیسی (شاهد (عدم قرار گیاری) 11 تسالا باه مادت میلی51دقیقه و با پتانسیل1111 دقیقه) قرار گرفته و سپس با پلی اتیلن گلیکو 11 تسلا به مدت - بار) تیماار شادند. در 8 - و 1 ،-4 ،-2 ، های مختلف (شاهد (آب مقطر) نهایت صفاتی نظیر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طو ساقه چه و ریشه وزن خشک ساقه ، چه چه و ریشه چه و نیز شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچاه ثبات شاد. نتایج نشان داد که پرایمینگ با میدان های مغناطیسی منجر به افزایش سرعت جوانه طو ریشه ، زنی چه، طو ساقه وزن خشک ریشه ، چه چه و شاخص هاا ی طاولی و وزنای بنیه گیاهچه مخصوصاً در شدت های بالای تنش خشکی نسبت به تیمار شاهد (عدم پرایمینگ) شد. طو ریشه میلی51 چه برای بذور پرایم شده با میدان مغناطیسی تسلا به درصد و وزن خشک ریشه11/1 ، - بار 8مدت یک ساعت در تنش میلی21 چه در همین سطح از تنش و در بذور تیمار شده با میدان 14/4 دقیقاه حادود 11 تسلا به مدت درصد نسبت به تیمار شاهد (عدم قرارگیری) بیشتر بود. همچنین در اثر پرایمینگ با میدان میلی21 و 51 های مغناطیسی - بار، شاخص 8 تسلا در پتانسیل های طولی و وزنی . درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافتند 22/1 و 38بنیه گیاهچه به ترتیب

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلیکول , ریشه چه, ساقه . شاخص بنیه گیاهچه, میدان معناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072474,
author = {جانعلی زاده قزوینی, مریم and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and گلدانی, مرتضی and حسن فیضی},
title = {تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد ( Sesamum indicum ) تحت شرایط تنش خشکی},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2646},
pages = {165--176},
numpages = {11},
keywords = {کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلیکول ، ریشه چه، ساقه . شاخص بنیه گیاهچه، میدان معناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد ( Sesamum indicum ) تحت شرایط تنش خشکی
%A جانعلی زاده قزوینی, مریم
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A گلدانی, مرتضی
%A حسن فیضی
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2017

[Download]