پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (61-73)

عنوان : ( اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮدﺳﺮک ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪای در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢآﺑﯿﺎری )

نویسندگان: سیدعبداله محمدی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐآﺑﯿﺎریوﻧﯿﺘﺮوژناﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦﻋﻮاﻣﻞﮐﺎﻫﺶدﻫﻨﺪهﻋﻤﻠﮑﺮدذرتﻣﺤﺴﻮبﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﻧﯿﺘـﺮوژن ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺮتﻫﺎی دو ﺑﺎر ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮک ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ در ﺳـﻪ 1391-92، آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺎل زراﻋﯽ SC604 ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻣﺘﺮ در ذرت رﻗﻢ درﺻـﺪ آﺑﯿـﺎری، 70درﺻـﺪ و 100 ﺗﮑﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در دو ﺳﻄﺢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر 100و 50درﺻﺪ( در دو ﺳﻄﺢ 46درﺻﺪ، و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژﻧﻪ )ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ اوره 95و 90ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻋﯽ در دو ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺘﺮوژن ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ( و 814(، زﯾﺴـﺖ ﺗـﻮده ) 435(، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻼل )4/6 ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ) 150و ﺷﺎﻫﺪ ) درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ آﺑﯿﺎری و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ 95ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺘﺮوژن 397ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ) ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در 100درﺻﺪ و ﺳﻄﺢ ﮐﻮد ﻧﯿﺘـﺮوژن 95 ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، وزن داﻧﻪ در ﺑﻼل، زﯾﺴﺖ ﺗﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداری داﺷﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺘﺮوژن % زﯾﺴﺖ 18% ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻼل و 41% ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، 11ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر 50درﺻﺪ و ﺳﻄﺢ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن 90ﻫﮑﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﻮده را اﻓﺰاﯾﺶ داد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، وزن داﻧﻪ در ﺑﻼل، زﯾﺴﺖ ﺗـﻮده و ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﻗﺘﺼـﺎدی در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دار ﻧﺪاﺷـﺖ. 100درﺻﺪ و ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن 95درﺻﺪ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺘﺮوژن 100ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر از ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮی در اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد 100درﺻﺪ ﺑﺎ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن 95 ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎری و ﮐﻢآﺑﯿﺎری، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺘﺮوژن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, ابیاری, ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺘﺮوژن, ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072478,
author = {محمدی, سیدعبداله and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد},
title = {اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮدﺳﺮک ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪای در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢآﺑﯿﺎری},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {61--73},
numpages = {12},
keywords = {ابیاری، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮدﺳﺮک ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪای در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢآﺑﯿﺎری
%A محمدی, سیدعبداله
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]