علوم باغبانی, سال (2018-12)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد )

نویسندگان: زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت و توسعه روزافزون شهرها تامین شرایط زیستی مطلوب برای شهروندان یکی از نیازهای اساسی جامعه شهری می‌باشد. به این منظور آزمایشاتی در فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد اجرا و داده‌های اقلیمی در زیر دو گونه درختی اقاقیا، کاج و فضای باز و همچنین طی یک دوره 19 ساله از ایستگاه هواشناسی مشهد دریافت ثبت، دریافت و آنالیز شدند. داده‌های گروه اول با داده‌های ایستگاه هواشناسی به منظور بررسی مشابهت اثر سایه حاصل از درختان و پوشش ابر بر تغییرات خرداقلیمی از نظر آماری مقایسه شدند. نتایج نشان داد بین دمای ثبت شده در زیر تاج درخت اقاقیا با کاج و بین رطوبت ثبت شده در این دو گونه درختی با فضای باز معادل، اختلاف معنی‌دار وجود داشت. همچنین، بین دمای ثبت شده در گروه آسمان کاملا صاف و آسمان نسبتا ابری با آسمان با پوشش ابر زیاد تفاوت معنی‌دار مشاهده شد. نتایج همچنین نشان دادند دما و رطوبت نسبی حاصل از سایه دو گونه درختی با آسمان نسبتا ابری و آسمان با پوشش ابر زیاد از نظر آماری قابل مقایسه نیستند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که فضای سبز و سبز‌سازی محیط در مناطقی که اغلب در طول سال آسمان ابری دارند نیز نبایستی نادیده گرفته شود.

کلمات کلیدی

, پوشش ابر, دما, رطوبت نسبی, پوشش گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072481,
author = {کریمیان, زهرا and تهرانی فر, علی and بنایان اول, محمد and عزیزی ارانی, مجید and کاظمی, فاطمه},
title = {ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
month = {December},
issn = {2423-3986},
keywords = {پوشش ابر، دما، رطوبت نسبی، پوشش گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد
%A کریمیان, زهرا
%A تهرانی فر, علی
%A بنایان اول, محمد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کاظمی, فاطمه
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2018

[Download]