دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه , 2018-02-28

عنوان : ( کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی )

نویسندگان: جواد میزبان , محمد تقوی , محمدجواد مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضا ازجمله عناصری است که به روح مسلط و حاکم بر داستان و حال و هوای کلی آن اشاره میکند. در داستانهای کوتاه، استفاده از تعابیر محاورهای و ضربالمثلها که سراسر معنی و تجربه هستند، جانی دوباره به متن میبخشد. این نوع کارکرد زبانی در فضاسازی داستانها نقش بسزایی دارد؛ خصوصاً ضربالمثلها که دارای بار معنایی و تصویری خاصی هستند؛ ازاینرو هدایت، در بسیاری از داستانهای کوتاه خود برای فضاسازی بهتر از ضربالمثل بهره گرفته است. او در شش مجموعه داستان کوتاه و نسبتاً بلندِ خود 237 ضربالمثل به کار برده است. در این مقاله که به شیوۀ تحلیلی توصیفی و به روش کتابخانهای انجام شده، مثلهای به کار رفته در تمامی داستانهای کوتاه هدایت استخراج - شده است. با تحلیل مواردی که در فضاسازی داستانها تأثیر بسزایی داشتهاند، دریافتیم هدایت از مَثل بهعنوان یک ترفند ادبی و قابلیت زبانی و مفهومی، بهره گرفته تا هم ذهنیت شخصیتها را نشان دهد و هم با فضاسازیهای بهتر، پیامهای اجتماعی موردنظرش را منتقل کند.

کلمات کلیدی

, داستان کوتاه, صادق هدایت, فضاسازی, ضرب المثل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072483,
author = {میزبان, جواد and تقوی, محمد and مهدوی, محمدجواد},
title = {کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی},
booktitle = {دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه},
year = {2018},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {داستان کوتاه، صادق هدایت، فضاسازی، ضرب المثل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی
%A میزبان, جواد
%A تقوی, محمد
%A مهدوی, محمدجواد
%J دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
%D 2018

[Download]