زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (10), شماره (37), سال (2018-12) , صفحات (69-82)

عنوان : ( تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو ویژگی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف های هرز تک لپه و دولپه بر برخی Prunus armeniaca L. )

نویسندگان: محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا

کلمات کلیدی

ا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072487,
author = {اسمعیلی فریمان, محترم and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو ویژگی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف های هرز تک لپه و دولپه بر برخی Prunus armeniaca L.},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2018},
volume = {10},
number = {37},
month = {December},
issn = {2008-8264},
pages = {69--82},
numpages = {13},
keywords = {ا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو ویژگی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف های هرز تک لپه و دولپه بر برخی Prunus armeniaca L.
%A اسمعیلی فریمان, محترم
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2018

[Download]