طب سنتی اسلام و ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (112-128)

عنوان : ( جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی مسلمانان: بازخوانی رساله ای کهن )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده , مصطفی گوهری فخرآباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پزوهش مورد نظر بازخوانی یکی از رسایل قدیمی در موسیقی درمانی است که به صورت مستقل نگاشته شده است.

کلمات کلیدی

, موسیقی, پزشکی, صفویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072498,
author = {فرخنده زاده, محبوبه and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی مسلمانان: بازخوانی رساله ای کهن},
journal = {طب سنتی اسلام و ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {2},
month = {July},
issn = {1658-2322},
pages = {112--128},
numpages = {16},
keywords = {موسیقی، پزشکی، صفویه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی مسلمانان: بازخوانی رساله ای کهن
%A فرخنده زاده, محبوبه
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J طب سنتی اسلام و ایران
%@ 1658-2322
%D 2018

[Download]