تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (27), شماره (19), سال (2017-9) , صفحات (55-70)

عنوان : ( مسئله یگانگی یا تفاوت دو کتاب الجامع الکبیر و الحاوی )

نویسندگان: محمد تقوی , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی تفاوت یا یگانگی دو اثر پزشکی رازی می پردازد.

کلمات کلیدی

, رازی, الجامع الکبیر, الحاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072520,
author = {محمد تقوی and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {مسئله یگانگی یا تفاوت دو کتاب الجامع الکبیر و الحاوی},
journal = {تاریخ نگری و تاریخ نگاری},
year = {2017},
volume = {27},
number = {19},
month = {September},
issn = {2008-8841},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {رازی، الجامع الکبیر، الحاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئله یگانگی یا تفاوت دو کتاب الجامع الکبیر و الحاوی
%A محمد تقوی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J تاریخ نگری و تاریخ نگاری
%@ 2008-8841
%D 2017

[Download]