علم و مهندسی سرامیک, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (97-113)

عنوان : ( بررسی خواص ریز ساختاری فریت نیکل روی تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول به کمک سوختهای اوره و گلایسین )

نویسندگان: نفیسه عزیزی , جلیل وحدتی خاکی , سحر ملازاده بیدختی , عباس یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فریت نیکل روی به روش سنتز احتراقی در محلول و در حضور سوختهای اوره و گلایسین سنتز گردید و ریز ساختار پودرهای حاصله و خواص مغناطیسی انها مطالعه شد.

کلمات کلیدی

فریت نیکل روی سنتز احتراقی در محلول اوره گلایسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072522,
author = {عزیزی, نفیسه and وحدتی خاکی, جلیل and ملازاده بیدختی, سحر and عباس یوسفی},
title = {بررسی خواص ریز ساختاری فریت نیکل روی تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول به کمک سوختهای اوره و گلایسین},
journal = {علم و مهندسی سرامیک},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2352},
pages = {97--113},
numpages = {16},
keywords = {فریت نیکل روی سنتز احتراقی در محلول اوره گلایسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص ریز ساختاری فریت نیکل روی تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول به کمک سوختهای اوره و گلایسین
%A عزیزی, نفیسه
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A عباس یوسفی
%J علم و مهندسی سرامیک
%@ 2322-2352
%D 2017

[Download]