تحقیق وتوسعه درمدیریت و اقتصادمقاومتی , 2018-05-05

عنوان : ( بررسی موانع (فرهنگی-اخلاقی)تحقّق اقتصاد مقاومتی(باتکیه برآموزه های علوی) )

نویسندگان: ناهید مشائی , محمد ابراهیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: مهمترین موانع پیش روی اقتصادهای رو به رشد، از نوع آفاتی هستند که ناشی از نحوه ی تصرف آحاد جامعه در بهرهمندی های مادی است. کنش هایی در اقتصادهای غیر اسلامی به منزله ی مزیت به شمار می آید، نظیر زیاده روی و اسرافدر مصرف، رقابت های مبتنی بر طمع و ولع، جمع ثروت و مانند آن؛ اما این صفات در اخلاق اقتصاد اسلامی از رذایلنفسانی قلمداد شده و مذموم است.پس از مواجهه با چالش های فراوان در مسیر پیشرفت های اقتصادی در ایران و ایجاد موانع بیرونی و سیاسی در سالهای اخیر، ایده ی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، دریچه ای نو را گشود؛ لکن موانع بسیاری بر سر راه تحقق این روش،آشکارگشت که برخی، بیرونی و تا حدی وابسته به مسایل سیاسی هستند و برخی، درونی و مرتبط با نحوه ی عملکردآحاد جامعه می باشند.هدف ازاین نوشتارآن است تا با طرح مساله ی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، با الهام از رفتار و سیرهی امام علی (ع) و باتوجه به شاخصه های اقتصاد پویا و مقاومتی در الگوی پیشرفت اسلامی، موانع فرهنگی و اخلاقی تحقق این الگو را بررسیکند و راهکارهایی به منظور دستیابی به اقتصاد مقاومتی و پویا ارایه نماید.این پژوهش با روش بررسی و تحلیل داده ها سامان گرفته و یافته ها نشان می دهد که موانع فرهتگی – اخلاقی نظیراسراف، طمع، تجمل گرایی و ویژه خواری در عدم تحقق اقتصاد متوازن مبتنی بر عدالت نقش موثری دارند و برای برونرفت از این موانع را هکارهایی نظیر قناعت، ساده زیستی، حفظ بیت المال و توجه عمیق به حقیقت دنیا و اخلاقی زیستنرا ارایه می نماید.

کلمات کلیدی

, اقتصاد مقاومتی, اسراف, بیت المال, طمع, تجمل گرایی, صرفه جویی, قناعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072528,
author = {مشائی, ناهید and محمد ابراهیم نیا},
title = {بررسی موانع (فرهنگی-اخلاقی)تحقّق اقتصاد مقاومتی(باتکیه برآموزه های علوی)},
booktitle = {تحقیق وتوسعه درمدیریت و اقتصادمقاومتی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد مقاومتی، اسراف، بیت المال، طمع، تجمل گرایی، صرفه جویی، قناعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی موانع (فرهنگی-اخلاقی)تحقّق اقتصاد مقاومتی(باتکیه برآموزه های علوی)
%A مشائی, ناهید
%A محمد ابراهیم نیا
%J تحقیق وتوسعه درمدیریت و اقتصادمقاومتی
%D 2018

[Download]