بیستمین همایش ملی صنایع دریایی , 2018-12-17

عنوان : ( طراحی، ساخت و ارزیابی مبدل انرژی امواج دریا به برق از نوع نزدیک ساحلی و فراساحلی با چرخش ژنراتور یک جهته و دو جهته، نوسانی چرخدندهای با قابلیت تنظیم در حالت های مختلف امواج )

نویسندگان: احسان روحی گل خطمی , علی سنگتراش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به محدود شدن ذخایر انرژی فسیلی، تاکنون مبدلهای امواج متفاوتی برای تولید انرژی الکتریکیی ا امیواج سیاخته شیده اسی دسیتگاه ساختهشده کنونی یکی ا مبدلهای امواج دریا به الکتریسیته ا نوع نزدیک ساحلی و فراساحلی میباشد و ا منابع انرژی امواج دریا که توان قابی توجهی دارد بهرهگیری میکند در دستگاه حاضر مکانیزم و سیستم هیدرودینامیکی مکانیکی طراحی شده اس کیه انیرژی امیواج را بیه حرکی - دورانی یک جهته شف و همچنین حرک رف و برگشتی شانه منتهی به گیربکس تبدی میکند این دستگاه بیه طیور کلیی ا 4 قسیم کلیی محفظه اصلی، شناور اصلی، شناورهای تعادلی و دک و شانه تشکی شده اس این مبدل با مکانیزمی مناسب انیرژی حاصی ا امیواج درییا را در چهار عم به انرژی الکتریکی تبدی میکند با استفاده ا این سیستم در آینده نزدیک میتوان تا حدود یادی در مصرف سوخ های فسیلی صرفه جویی نمود و بالتبع آلودگیهای یس محیطی حاص ا آنها را تا حد ممکن کاهش داد این سیستم میتوانید بیرای ذخییره انیرژی در سیواح جنوبی و شمالی ایران که امواج در آنها ارتفاع مناسبی دارند، استفاده شود

کلمات کلیدی

, مبدل تولید انرژی الکتریکی ا امواج دریا, نزیک ساحلی, فراساحلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072529,
author = {روحی گل خطمی, احسان and سنگتراش, علی},
title = {طراحی، ساخت و ارزیابی مبدل انرژی امواج دریا به برق از نوع نزدیک ساحلی و فراساحلی با چرخش ژنراتور یک جهته و دو جهته، نوسانی چرخدندهای با قابلیت تنظیم در حالت های مختلف امواج},
booktitle = {بیستمین همایش ملی صنایع دریایی},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {مبدل تولید انرژی الکتریکی ا امواج دریا، نزیک ساحلی، فراساحلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی، ساخت و ارزیابی مبدل انرژی امواج دریا به برق از نوع نزدیک ساحلی و فراساحلی با چرخش ژنراتور یک جهته و دو جهته، نوسانی چرخدندهای با قابلیت تنظیم در حالت های مختلف امواج
%A روحی گل خطمی, احسان
%A سنگتراش, علی
%J بیستمین همایش ملی صنایع دریایی
%D 2018

[Download]