دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی , 2018-06-20

عنوان : ( بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد ماش ( Vigna radiata ) )

نویسندگان: افسانه یوسفی , رضا میرزایی تالار پشت , فاطمه سادات آقا میر , جعفر نباتی , سعید صوفی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش رو به رشد مصرف کودهای شیمیایی از یکسو و مسایل زیستمحیطی مرتبط با مصرف غیر اصولی این کودها از قبیل ایجاد آلودگیهای آب و خاک، افت سطح حاصلخیری خاک و کاهش ارزش فرآورده های گیاهی از سوی دیگر، زمینه های توجه بیشتر به کودهای بیولوژیک را فراهم کرده است. هدف از انجام این پژوهش کاهش پیامدهای مخرب مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی و کاهش هزینه تولید با تیمارهای کودهای زیستی (شامل نیتروپاورباکتر خوشه، فسفرپاورباکتر خوشه و پتاپاورباکتر خوشه) و اثر آنها بر عملکرد ماش بود. به منظور بررسی اثر باکتریهای آزاد کننده فسفات، پتاسیم و تثبیت کننده نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش، آزمایشی در سال زراعی 1396 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، با دو توده ماش (دزفولی و هندی)، شش تیمار و سه تکرار اجرا شد. تعداد گره تثبیت کننده نیتروژن در ریشه وحجم ریشه مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ همچنین در پایان فصل: عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (1558)، عملکرد بیولوژیک((6555، تعداد گره ریشه (43) و حجم ریشه 4,44) سی سی) مربوط به تیمار کاربرد همزمان باکتریهای آزاد کننده پتاسیم و فسفات و باکتری تثبیت کننده نیتروژن در رقم دزفولی و کمترین مقدار عملکرد دانه (1393)، عملکرد بیولوژیک (1493)، تعداد گره ریشه (6,10) و حجم ریشه 2,32) سی سی) مربوط به تیمار شاهد بود.

کلمات کلیدی

, کشاورزی پایدار, باکتری تثبیت کننده نیتروژن, کودهای بیولوژیک, کودهای شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072617,
author = {یوسفی, افسانه and رضا میرزایی تالار پشت and فاطمه سادات آقا میر and نباتی, جعفر and سعید صوفی زاده},
title = {بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد ماش ( Vigna radiata )},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کشاورزی پایدار، باکتری تثبیت کننده نیتروژن، کودهای بیولوژیک، کودهای شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه و عملکرد ماش ( Vigna radiata )
%A یوسفی, افسانه
%A رضا میرزایی تالار پشت
%A فاطمه سادات آقا میر
%A نباتی, جعفر
%A سعید صوفی زاده
%J دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
%D 2018

[Download]