اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی , 2019-01-19

عنوان : ( بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر شاخص های رشدی ماش Vigna radiata )

نویسندگان: افسانه یوسفی , رضا میرزایی تالارپشتی , فاطمه سادات آقامیر , جعفر نباتی , سعید صوفی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر باکتریهای بیولوژیک بر شاخصهای رشدی ماش، آزمایشی در سال زراعی 1396 در مزرعه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، با شش تیمار و سه تکرار اجرا شد. نمونهبرداری در طی فصل رشد از سطح یک متر مربع انجام شد، نمونه ها برای تعیین وزن خشک، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول استفاده شدند. نتایج حاصل نشان داد که شاخص سطح برگ )3/84(، سرعت رشد 40(گرم بر متر مربع( و ماده خشک 986( گرم بر متر مربع( در تیمار کاربرد هم زمان کودهای زیستی )نیتروپاورباکتر خوشه+ فسفرپاورباکتر خوشه+ پتاپاورباکتر خوشه( بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, سرعت رشد محصول, شاخص سطح برگ, کشاورزی پایدار, ماده خشک تجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072619,
author = {یوسفی, افسانه and رضا میرزایی تالارپشتی and فاطمه سادات آقامیر and نباتی, جعفر and سعید صوفی زاده},
title = {بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر شاخص های رشدی ماش Vigna radiata},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، کشاورزی پایدار، ماده خشک تجمعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر باکتری های آزاد کننده پتاسیم و فسفات و تثبیت کننده نیتروژن بر شاخص های رشدی ماش Vigna radiata
%A یوسفی, افسانه
%A رضا میرزایی تالارپشتی
%A فاطمه سادات آقامیر
%A نباتی, جعفر
%A سعید صوفی زاده
%J اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
%D 2019

[Download]