هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2018-10-24

عنوان : ( بررسی روند و آنالیز نقطه شکست مقادیر بارش در حوضه های آبریز ایران )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد قبائی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی از روند تغییرات بارش با توجه به نقش آن در چرخه هیدرولوژیکی و تاثیرپذیری سایر اجزا از نوسانات آن، نقش مهمی در پژوهشهای تغییر اقلیم دارد. در این پژوهش روند تغییرات بارش در مقیاسهای ماهانه، فصلی و سالانه در شش حوضه آبریز اصلی و کل کشور بر اساس آزمون ناپارامتری من کندال در یک دورهی 49 ساله بررسی و مقادیر نقطه شکست سریهای بارش سالانه با استفاده از آزمونهای آماری و روشهای گرافیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. علاوه بر این به کمک آزمون من ویتنی نقطه تغییر سریهای بارش سالانه که در آن بیشترین تفاوت معنی داری تغییرات بارش به وقوع پیوسته اند در هریک از حوضه های آبریزکشور مشخص شده اند. بر پایه نتایج بدست آمده مقادیر بارش سالانه در تمامی حوضه های آبریز اصلی و کل کشور دارای روندکاهشی می باشند هرچند روند مذکور معنی دار نمی باشد. بررسی روندهای ماهانه نیز نشان داد علیرغم وجود روندهای افزایشی در برخی از ماهها این روند معنی دار نبوده است. این در حالی است که روندهای کاهشی مشاهده شده به ویژه در ماههای مرطوب سال معنی دار بوده اند. نتایج بررسی نقطه شکست سریهای بارش سالانه نیز نشان داد که در بیشتر حوضه های آبریز کشور سالهای آبی 77-1376 و 78-1377 به عنوان نقطه شکست (جهش) بدست آمدند.

کلمات کلیدی

, بارش, روند, نقطه جهش, حوضه های آبریز, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072620,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد قبائی سوق},
title = {بررسی روند و آنالیز نقطه شکست مقادیر بارش در حوضه های آبریز ایران},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2018},
location = {یزد, ايران},
keywords = {بارش، روند، نقطه جهش، حوضه های آبریز، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند و آنالیز نقطه شکست مقادیر بارش در حوضه های آبریز ایران
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد قبائی سوق
%J هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2018

[Download]