پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (325-338)

عنوان : ( نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل )

نویسندگان: ندا نقدی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , احمد آسوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این فراتحلیل بررسی و مقایسه اثر مکملهای آلی و غیرآلی روی بر عملکرد برههای پرواری بود. بر اساس جستجوی انجام شده از هفت مطالعه وارد شده در این فراتحلیل، 14 مقایسه برای میانگین افزایش وزن روزانه، 12 مقایسه برای میانگین مصرف خوراک روزانه، 11 مقایسه برای غلظت میزان روی در سرم/پلاسما و فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز و در نهایت 13 مقایسه برای فعالیت آنزیم آلکاالین فسفاتاز مورد استفاده اقرار گرفت. از هر دو مدل اثرات ثابت و تصادفی برای ترکیب اندازه اثر استفاده دد. برای بررسی میزان سوگیری انتشار از نمودار قیفی و آزمونهای آماری استفاده شد. نتایج این فراتحلیل نشان داد افزودن مکمل روی در جیره ه غذایی، تاثیر مثبتی برافازایش وزن روزانه داشت. مقایسه فرم آلی وغیرآلی مکمل روی نیز نشان داد فرم آلی، به ویژه پروتئینات روی در مقایسه با فرم غیرآلی تاثیر بیشتری بر بهیود عملکرد دام دارد.

کلمات کلیدی

بره پرواری عملکرد فراتحلیل مکمل آلی روی مکمل غیرآلی روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072626,
author = {نقدی, ندا and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and آسوده, احمد},
title = {نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2018},
volume = {10},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-3106},
pages = {325--338},
numpages = {13},
keywords = {بره پرواری عملکرد فراتحلیل مکمل آلی روی مکمل غیرآلی روی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل
%A نقدی, ندا
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A آسوده, احمد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2018

[Download]