پژوهشنامه بازرگانی, دوره (22), شماره (88), سال (2018-12) , صفحات (207-255)

عنوان : ( تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن )

نویسندگان: بهنام الیاس پور , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. علاوه بر نقش نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز نتایج خاص خود را به همراه دارد. به طور ویژه در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده عواید دولت از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأمین میشود، تغییر نرخ ارز به واسطه تحت تأثیر قرار دادن بخش خارجی و داخلی اقتصاد، می تواند عملکرد کلی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران با استفاده از داده های فصلی دوره 1374-1395 می پردازد. به این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن که نسبت به خانواده مدلهای خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی برای مدلسازی داده های سریزمانی منعطفتر است، استخراج می شود. سپس جهت تحلیل و بررسی دقیقتر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران سه مدل صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری در چارچوب الگوی همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس برآورد می شوند. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت و در هر سه مدل برآوردی، نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری ایران دارد. همچنین نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران و تأثیر منفی بر واردات ایران دارد.

کلمات کلیدی

, نرخ ارز واقعی , تراز تجاری , نااطمینانی , مدل تلاطم تصادفی نامتقارن , همجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072637,
author = {الیاس پور, بهنام and احمدی شادمهری, محمدطاهر and لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی},
title = {تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2018},
volume = {22},
number = {88},
month = {December},
issn = {1735-0794},
pages = {207--255},
numpages = {48},
keywords = {نرخ ارز واقعی - تراز تجاری - نااطمینانی - مدل تلاطم تصادفی نامتقارن - همجمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن
%A الیاس پور, بهنام
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2018

[Download]