کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 , 2018-09-22

عنوان : ( ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد )

نویسندگان: زهرا محمدزاده , شهناز دانش , روزبه شاد , سید محسن کرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﺩﻓﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺷﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﮑﺎﻧﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﯾﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻣﮑﺎﻥ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﯾﺒﺎﺩ، ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺷﺎﻣﻞ: ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺧﺎﮎ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺍﺭﺍﺿﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎ، ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ، ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﮔﺴﻞ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ- ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ) SIG ( ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻡ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺯﻥ ﺩﻫﯽ ﻭ ﮐﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ، ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎﺭﻩ ﻣﮑﺎﻧﯽ )ﻣﺪﻝ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯﯼ( ﺑﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ) SISPOT ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﯾﺪ.

کلمات کلیدی

, سماند, منطق فازی, شباهت به گزینه ایده آل ( TOPSIS ), تایباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072640,
author = {محمدزاده, زهرا and دانش, شهناز and شاد, روزبه and کرابی, سید محسن},
title = {ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد},
booktitle = {کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سماند، منطق فازی، شباهت به گزینه ایده آل ( TOPSIS )، تایباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد
%A محمدزاده, زهرا
%A دانش, شهناز
%A شاد, روزبه
%A کرابی, سید محسن
%J کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
%D 2018

[Download]